Ἐκπαιδευτική ἐπίσκεψις τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Σκάλας εἰς τό Μουσεῖον Ἀλευρομύλου Ἀπιδέας καὶ στό ἐλαιοτριβεῖον Βρονταμὰ τήν Τετάρτην 5-12-12

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ


Ἐκπαιδευτική ἐπίσκεψις τῶν Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 καί Γ2 τάξεων τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Σκάλας, ἐπραγματοποιήθη τήν Τετάρτην 5-12-12, εἰς τό Μουσεῖον Ἀλευρομύλου Ἀπιδέας.

Τούς 95 μαθητάς καί μαθητρίας μετέφεραν 2 λεωφορεῖα μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ὑποδιευθυντήν τοῦ Σχολείου των κ. Ζάβαλην Εὐάγγελον, ὁ ὁποῖος τήν δεκαετίαν 1987-97 εἶχεν ὑπηρετήσει ὡς δάσκαλος στήν Ἀπιδέαν.
Τά παιδιά συνόδευαν, ἀντιστοίχως κατά τάξεις, οἱ δάσκαλοι καί δασκάλες των κ.κ Λυμπέρη
Ρωξάνη, Γύφτου Ἑλένη, Παλέστρα Ἀντωνία, Κουτσομιχάλη Ἀγγελική, Βαθάκος Νικόλαος καί Καραμούζης Παναγιώτης.
Τούς ὑπεδέχθη καί τούς ξενάγησε ὁ κ. Γεώργιος Κώνστας, μέλος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
συμβουλίου. Ἐκ μέρους τοῦ Μουσείου Ἀλευρομύλου προσεφέρθη φρεσκοαλεσμένο ἀλεύρι.

Εὐχαριστίας θά ἤθελα νά ἀπευθύνω καί εἰς τόν Διευθυντήν τοῦ Σχολείου κ. Χανδόλια Σπυρίδωνα, διά τήν συνεργασίαν του, ὡς καί γιά τήν Σχολικήν ἐφημερίδαν πού ἐδώρησαν εἰς τό Μουσεῖον.

Νικόλαος Ε. Καλοδήμας.


καὶ στό ἐλαιοτριβεῖον Βρονταμὰ στίς 5 Δεκεμβρίου 2012