ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ ΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ
ΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ


Ἐκπαιδευτική ἐπίσκεψις τοῦ Νηπιαγωγείου Ἀπιδέας ἐπραγματοποιήθη

τήν Τρίτην 12-6-12 εἰς τό Μουσεῖον Ἀλευρομύλου τοῦ χωρίου μας.

Τά παιδιά ἐσυνοδεύοντο ἀπό τάς Νηπιαγωγούς των κ.κ. Ἀνδριάνα καί Γιώτα.

Τούς ὑπεδέχθησαν ὁ Νίκος Καλοδήμας, δημιουργός τοῦ Μουσείου καί

ὁ Γιώργος Κώνστας μέλος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλείου.

Μετά τήν ξενάγησην εἰς τόν Ἀλευρόμυλον καί τό παρακείμενον Μαγγάνιον

προσεφέρθησαν, ἐκ μέρους τοῦ Μουσείου, ἀναψυκτικά καί

φρεσκοαλεσμένο ἀλεύρι.

Οἱ μικροί μαθηταί, εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως των, προσέφεραν

εἰς τό Μουσεῖον ἓνα λεύκωμα ζωγραφικῆς καί δι’ αὐτό τούς εὐχαριστῶ πολύ.

Νικόλαος Ε. Καλοδήμας