Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ τὰ κατ΄ αὐτὸν προβλήματα

Ο Μέγας Αλέξανδρος και τα κατ΄ αυτόν προβλήματα

του π. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Η Φωνή του Έλους"

Οι πρόγονοι του Αλέξανδρου

 

Ἡ μητέρα τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἡ Ὀλυμπιάς, κατήγετο ἀπὸ τὸ Ἠπειρωτικό, Ἑλληνικὸ δηλαδή, γένος τῶν Μολοσσῶν, ποὺ εἶχε πρωτεύουσα τὴν Ἀμβρακία. Ὁ πατέρας τῆς ὁ Νεοπτόλεμος, ἤταν κατὰ τὸν Παυσανία, δέκατος ἕβδομος ἀπόγονος τοῦ ἡμιθέου Ἀχιλλέα. Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Νεοπτολέμου, τοῦ γιου τοῦ Ἀχιλλέα, ὀνομάσθηκαν Πυῤῥίδαι, ὅπως μας ἀναφέρει ὁ Ἀριστοτέλης στα «Πολιτικὰ τοῦ».

 

Ἀπὸ τὴν μεριὰ τοῦ πατέρα τοῦ ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε προγονο τὸν ἠμίθεο Ἠρακλή!

Ὁ Διόδωρος, ὁ Παυσανίας, ὁ Θουκυδίδης καὶ ὁ Ἰσοκράτης ἀναγοῦν τὴν καταγωγὴ τῆς Μακεδονι¬κης δυναστείας στον ἠμίθεο Ἠρακλή. Κατὰ τὸν Ἠρόδοτο ὁ Τήμενος, ὁ Βασιλεὺς τοῦ Ἀργοῦς καὶ ἰ¬δρυτὴς τῆς Μακεδονικῆς δυναστείας, ἤταν τέταρτος ἀπόγονος τοῦ Ἡρακλέους, υἱὸς τοῦ Ἀριστομάχου, υἱοῦ τοῦ Κλεοδαίου, υἱοῦ τοῦ Ῥλλου, υἱοῦ τοῦ Ἠρακλέως. Ἀδέλφια τοῦ Τημένου ἦσαν ὁ Ἀριστόδημος καὶ ὁ Κρεσφόντης. Παιδιὰ τοῦ Ἀριστοδήμου, ἀδελφοῦ τοῦ Τημένου, ἦσαν ὁ Εὐρυσθενὴς καὶ ὁ Προκλέος οἱ ὁποῖοι ἦσαν γενάρχες τῶν δύο βασιλικῶν οἴκων τῆς Σπαρτῆς!

Τὴν καταγωγὴ ἀπὸ τὸν Ἠρακλὴ ὁ Ἀλέξανδρος τὴν ἔδειχνε, φορώντας στο κεφάλι τοῦ τὴν Λεοντῆ...

Στα δὲ νομίσματα τοῦ εἶχε ὡς "σῆμα" τὸ ῥόπαλο τοῦ Ἡρακλέους.

Ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς ὅτι γενάρχης τῆς Μακεδονικῆς δυναστείας ἤταν ὁ ἡμίθεος Ἡρακλῆς, εἲναι ὅτι τὸ 1996 στις ἀνασκαφὲς τῆς Βεργίνας (οἱ ἀρχαῖες Αἶγες), ὁ διάσημος ἀείμνηστος ἀρχαιολόγος Μ. Ἀνδρόνικος ἀνέσκαψε μαρμάρινο κιονόκρανο στο ὁποῖον ἀναγράφεται: "ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΤΡΩΩ" δηλαδὴ στον "ΓΕΝΑΡΧΗ ΜΑΣ ΗΡΑΚΛΗ"!!!

 

Πρὸς τιμὴν δὲ τοῦ ΕΛΛΗΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΩΣ γενάρχου καὶ ἐθνάρχου τῶν Ἑλλήνων τῆς Μακεδονίας, εἴχαν ἀφιερωθεῖ σὲ πολλὰ μέρη τῆς Μακεδονίας τόποι λατρείας, ὅπως ἡ Ἡράκλεια ἡ Σιντικὴ (τώρα Σιδηροκαστρον), ἡ Ἡράκλεια ἡ Λυγκιστὶς (τώρα Μοναστήριον) καὶ ἡ παρὰ τὸν Ὄλυμπον Ἡράκλεια. Ὅλα αὐτὰ καταδεικνύουν περιτράνως τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ.

Οἱ διδάσκαλοι τοῦ Ἀλεξάνδρου

Ὁ πατέρας τοῦ φίλιππος εἶχε ἰδιαίτερη φιλία μὲ τὸν Πλάτωνα. Ὁ Ἀριστοτέλης ἀπὸ τὰ Στάγειρα Χαλκιδικής, ὁ Ἕλληνας, ἤταν μαθητὴς τοῦ Πλάτωνα. Ὁ Φίλιππος αὐτὸν διαλεξε να γίνει διδάσκαλος τοῦ γιοὺ τοῦ, τοῦ Ἀλεξάνδρου. Ὅταν ἦλθε ὁ καιρὸς ἔγραψε στον Ἀριστοτέλη, μὲ τὸ ἴδιο τὸ χέρι τοῦ, τὴν ἀκολουθῇ ἐπιστολή:

«Ὁ Φίλιππος στον Ἀριστοτέλη, Χαῖρε. Μάθε ὅτι μας γεννήθηκε γιός! Πολὺ εὐχαριστῶ τοὺς θεούς, ὄχι τόσο γιατὶ γεννήθηκε τὸ παιδί, ἀλλὰ γιατὶ γεννήθηκε στις μέρες σου. Ἐλπίζω ὅτι, ἂν ἀνατραφεῖ καὶ ἐκπαιδευτεῖ ἀπὸ ἐσένα, θὰ καταστεῖ ἄξιος γιὸς μας καὶ ἱκανὸς να διαδεχθεῖ τὸ θρόνο μας».

 

Ὁ Ἀριστοτέλης ἐδέχθη. Ἄλλωστε ὁ πατέρας τοῦ, ὁ Νικόμαχος, ἤταν ἐπίσημος γιατρὸς τῆς βασι¬λικὴς αὐλῆς! Τρία χρόνια ἔμεινε κοντὰ στον διδάσκαλο τοῦ ὁ Ἀλέξανδρος. Μὲ τὴν ἐπαγωγικὴ μεθο¬δο τοῦ διδασκάλου τοῦ, τοῦ Πλάτωνος, ὁ Ἀριστοτέλης μεταλαμπάδευσε στον νεαρὸ μαθητῇ τοῦ τις αἰώνιες ἀξίες, ὅπως τὴν "εὐσέβεια", τὸ "δίκαιον", τὸ "ἀγαθό", τὸ "ὡραῖο".

Κοντὰ τοῦ ὁ Ἀλέξανδρος σπούδασε λογική, φυσική, φιλοσοφία, ἰατρική, τὴν ὁποία πολὺ ἀγαποῦσε, γεωγραφία, μαθηματικά, ῥητορική.

Ὁ Ἕλληνας, Ἀριστοτέλης, φούντωσε μέσα στην ψυχὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου τὴν ἀγάπη για τὸν Ὅμηρο καὶ τοὺς τραγικοὺς ποιητές, τοὺς ὁποίους διαβαζε συνεχῶς καὶ κατὰ τὴν ἐκστρατεία τοῦ στην Ἀνατολή!

Ὁ Φίλιππος συμβουλεῦε τὸ γιὸ τοῦ να μελετᾷ τὰ μαθήματα τοῦ καὶ ν` ἀφοσιώνεται στην φιλοσοφία, λέγοντας: "Μὲ τὴν φιλοσοφία ὡς ἐφόδιο, μπορεὶς να προφυλάγεσαι καὶ να μὴν κανεὶς καὶ ἐσύ, ἀπὸ ἄγνοια, πολλά που ἐγὼ τώρα μετανιώνω που τὰ ἔκανα"!

 

Ἡ πρόοδος τοῦ Ἀλεξάνδρου ἤταν ἐντυπωσιακή!! Ἄλλωστε ἀνεδείχθη ἄριστος χειριστὴς τοῦ Ἀττικοῦ λόγου!! Ἐκτὸς τοῦ Ἀριστοτέλη ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε καὶ ἄλλους δασκάλους, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ὅλοι Ἕλληνες!!! Τέτοιοι ὕπηρξαν: 1) Ὁ Λεωνίδας ὁ Ἠπειρώτης, συγγενὴς τῆς μητέρας τοῦ Ὀλυμπιάδος. Αὐτὸς τοῦ ἔμαθε τὸ αὐστηρὸ ἦθος μέσα ἀπὸ τὴν σκληραγωγία καὶ τὴν ὀλιγάρκεια. 2) Ὁ Λυσιμάχος ὁ Ἀκαρνάν, ὁ ὁποῖος ἤταν βουνίσιος, ἀλλὰ μὲ παιδεία. Αὐτὸς ὀνομάζε τὸν Ἀλέξανδρο Ἀχιλλέα. Τὸν πῆρε μαζὶ τοῦ στην Ἀσία. 3) Ὁ Φίλισκος, ποὺ ἤταν εἰδικὸς στην ναυτικὴ τέχνη. Αὐτὸς πῆγε μαζὶ τοῦ στην Ἰνδία. 4) Ὁ Μαίνεχμος, διάσημος μαθηματικός, μαθητὴς τοῦ διασημότερου μαθηματικοῦ, τοῦ Εὐδόξου, ἀπὸ τὴν Κνίδο. Ὅλοι τοὺς Ἕλληνες!!! Ὅλων τὰ μαθήματα τὰ ἄκουσε στην Ἑλληνικὴ γλῶσσα! Ἂν ὁ Ἀλέξανδρος δεν μιλοῦσε τὴν Ἑλληνικὴ ἀλλὰ τὴν "Μακεδονικὴ" τότε πῶς συνεννοεῖτο μὲ ἐκείνους; Μήπως μέ... μεταφραστές;;; Ἀνιστόρητοι Σκοπιανοί (!)... Αἰσχροὶ παραχαράκτες τῆς Ἱστορίας μας...

Μὲ τέτοιους δασκάλους ὁ ΕΛΛΗΝΑΣ Ἀλέξανδρος ἐνοιωσε πιὸ πολὺ Ἕλληνας καὶ δεν παρέλειψε να δείχνει τὸν προσήκοντα σεβασμὸ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ τοῦ καταγωγή. "Ὅσοι θὰ πολεμήσουν, να ξεροῦν ὅτι θὰ πολεμήσουν ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος", ἔλεγε στους ἀξιωματικοὺς τοῦ καὶ τοὺς στρατιῶτες τοῦ. Δεν ἀναφέρει ὅτι θὰ πολεμήσουν για τὴν Μακεδονία. Σὲ ἐπιστολή που ἔστειλε στον Δαρεῖο, τονίζει τὴν Ἑλληνικὴ τοῦ καταγωγή, λέγοντας: "Ἐγὼ λοιπόν, ὁρισθεὶς ἀρχηγὸς τῶν Ἑλλήνων (τῶν Ἑλλήνων καὶ ὄχι καὶ τῶν Ἑλλήνων)… "

Για τὸν Ἀλέξανδρο Μακεδονία καὶ Ἑλλάδα, ἀποτελοῦσαν ἀδιαίρετη καὶ ἀδιάσπαστη ἑνότητα!!