Παλαιοχριστιανικοὶ Χρόνοι (4ος - 7ος αἱ.)

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (4ος - 7ος αἱ.)
Σπαρτή. Λείψανα παλαιοχριστιανικῶν ναῶν

β. στο οἰκόπεδο Ῥουμελιώτη - Περγαντὴ.

 

Σπαρτή. «Κυμητήριον» ἐπισκόπου Στεφάνου

Ἐπιτύμβιο ψηφιδωτὸ τοῦ ἐπισκόπου Στεφάνου (ἀ` μισὸ 6ου αἱ.) ποῦ καλύπτε κτιστὸ κιβωτιόσχημο τάφο διανοιγμένο στο δάπεδο παλαιοχριστιανικοῦ ναοῦ. Ἀποτελεῖ μαρτυρία για τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ τοπογραφία τῆς παλαιοχριστιανικῆς Λακεδαιμονίας

 

Σὲ ἀνασκαφικὲς διερευνήσεις σὲ οἰκόπεδα τῆς Σπαρτῆς ἀποκαλύφθηκαν παλαιοχριστιανικοὶ ναοὶ μὲ ἐνδιαφέροντα ψηφιδωτὸ διακοσμο τοῦ β` μισοῦ τοῦ 5ου αἰῶνα:

α. στο οἰκόπεδο Βαρβιτσιώτη καὶ

 
 

Παλαιοχριστιανικὸ Γεράκι

Ἐρείπια παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν ἔχουν ἐντοπιστεῖ σὲ θέσεις τοῦ Γερακίου που σὲ κείμενα τῆς ἐποχῆς ἀναφέρεται ὡς «Γερένθραι». Ἐντοιχισμένα σὲ μεταγενέστερους, βυζαντινῆς ἐποχῆς ναούς, βρίσκονται ἐπίσης γλυπτά που προέρχονται ἀπὸ πρωίμους χριστιανικοὺς ναοὺς.