Στῦλος Ὀρθοδοξίας

www.orthodoxia.gr/
 

Προταση νόμου τοῦ ΠΑΣΟΚ ὑπὲρ τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων

Ποῖοι εἲναι οἱ 19 βουλευτές που ὑπογράφουν τὴν προταση καὶ τὶ ἰσχυρίζονται σ΄ αὐτήν. (24/11/2008 17:04)

Ὡς «δεκανίκι» στο περιβόητο νομοσχέδιο περὶ τοῦ Συμφώνου Συμβίωσης τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης ἀποσκοπεῖ να λειτουργήσει ἡ προταση νόμου που κατέθεσαν δεκαεννέα βουλευτὲς τοῦ ΠΑΣΟΚ ὑπὲρ τῆς νομιμοποίησης τῆς συμβίωσης τῶν λεγομένων ἀρχαία ἑλληνιστὶ ῥαπανόπρωκτων ἢ χαυνόπρωκτων καὶ ἐξευμενισμένα σήμερα ὁμοφυλοφίλων! Καὶ αὐτὸ διότι ἡ ἐπέκταση τοῦ «συμφώνου συμβίωσης ἑτεροφύλων» καθίσταται ἐφικτὴ διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ καὶ για τοὺς ὁμοφυλόφιλους. Διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ οἱ πρωταγωνιστὲς πολιτικοὶ ἀποκτοὺν εὐρωπαϊκὰ εὔσημα, τὰ ὁποῖα κατὰ κόρον χρησιμοποιοὺν για να ἀνέλθουν στα κοσμικὰ ἀξιώματα καὶ στις ἐφήμερες ἐξουσίες.

Μὲ τὸ πρόσχημα ἀποδοχῆς καὶ ἀπὸ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρές τις ὁποῖες ἀριθμοῦν μὲ τὴν προταση ποὺ κατέθεσαν στις 4 Νοεμβρίου, προτείνουν να ἀποδεχθεῖ καὶ ἡ Ἑλλάδα τὸν «βοῦρκο τῆς ἀνωμαλίας» καὶ τὰ νέα ἤθη που ἐπιβάλλουν μὲ τὴν ἐπικλῄσῃ μιᾶς δαιμονικὴς ἐλευθερίας καὶ ἀνοχῆς τὰ γνωστὰ –ἄγνωστα κέντρα ἀνομίας. Τὸ θέμα εἲναι ὅτι οἱ δεκαεννέα αὐτοὶ πολιτικοὶ καὶ οἱ συναδελφοὶ τοὺς ἀπὸ τὰ ἄλλα κόμματα δεν ἔχουν ὅπως ἀποδεικνύεται καθόλου τσίπα, ὅπως λέγει ὁ σοφὸς λαὸς μας. Ἀλλά πως να ἔχουν τσίπα, ἀφοῦ για τὴν ἑξασφάλιση μερικῶν ψήφων ἢ καὶ μυχίων προνομίων ἀποδέχονται μὲ εὐκολία τὴν νομιμοποίηση τῆς ἀνωμαλίας, τὴν ὁποία βαπτίζουν ὡς διαφορετικότητα; Μὲ τὸ ἴδιο σκεπτικὸ βέβαια αὔριο να ἀναμένετέ πως θὰ ἀποδεχτοὺν τὴν κτηνοβασία, τὴν παιδεραστία κ.ο.κ. ὡς δῆθεν ἐναλλακτικὲς μορφὲς σεξουαλικὴς συμπεριφοράς. Για να τοὺς ἐνισχύσουμε στο νοσηρὸ –ἀνόητο καὶ φθηνὸ αὐτὸ σκεπτικὸ τοὺς ὑπογραμμίζουμε ὅτι ἤδη Δανία, Νορβηγία καὶ Ὀλλανδία ἔχουν προβεῖ σὲ ἀναλογες νομοθεσίες περὶ τῶν τελευταίων θεμάτων!!!

«Ἡ καθυστέρηση τοῦ Ἕλληνα νομοθέτῃ να ἀναλάβει τις ἀναγκαῖες πρωτοβουλίες φαίνεται ἀκόμη περισσότερο ἂν ἀναλογισθεῖ κανεὶς ὅτι, κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία, μὲ ἑξαίρεση τὴν Ἰταλία, ὅλοι ἀνεξαίρετα οἱ κοινοτικοὶ ἑταῖροι μας ἔχουν ψηφίσει νόμους για τὴν ἀναγνώριση τῶν δικαιωμάτων τῶν συμβιούντων σὲ ἐλεύθερες ἑνώσεις καὶ τῶν σεξουαλικὰ διαφορετικών: μετὰ τὴν Ὀλλανδία (2001) καὶ τὸ Βέλγιο (2002), τὸν (πολιτικὸ βεβαίως) γάμο προσώπων που ἀνήκουν στο ἴδιο φύλο ἀναγνώρισε πρόσφατα καὶ ἡ (βαθύτατα καθολικὴ) Ἰσπανία (2005). Μετὰ τῇ Σουηδία (1994) καὶ τὰ ἄλλα σκανδιναβικὰ κράτη, τῇ συμβίωση ὁμοφύλων καὶ ἑτεροφύλων ζευγαρίων ἔχει ἀναγνωρίσει ἡ Γαλλία ἀπὸ τὸ 1999, καθὼς καὶ τὰ περισσότερα γερμανικὰ κρατίδια, ἐνῶ πρόσφατα ψήφισε σχετικὸ νόμο ἡ (ἐπίσης θρησκευτικὰ συντηρητικότατη) Ἰρλανδία (2004) καὶ ἡ Μεγάλη Βρετανία (2005). Ἐξάλλου, μὲ ἐμπεριστατωμένες ἀποφάσεις που ἐξέδωσαν τὰ τελευταῖα χρόνια, τὰ Συνταγματικὰ Δικαστήρια τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Γερμανίας ἐπικυρῶσαν τὶς νομοθετικὲς αὐτὲς πρωτοβουλίες, πρὸς τὶς ὁποῖες, ὅπως ἤταν φυσικό, πέραν τῆς Ἐκκλησίας, εἴχαν ἀντιταχθεῖ καὶ ποικιλώνυμοι συντηρητικοὶ κύκλοι.

Σκοπὸς τῆς παρούσας πρωτοβουλίας εἲναι να θέσει τέρμα στις δυσμενεῖς διακρίσεις καὶ να ἀποκαταστήσει τὴν ἰσοπολιτεία στο πεδίο τῶν ἐλευθέρων ἑνώσεων ἑτεροφύλων καὶ ὁμοφύλων ζευγαρίων... Ὄσο για τὰ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια, ἐπελέγη ἡ λύσῃ τῆς καθιέρωσης καὶ γι΄ αὐτοὺς τοῦ συμφώνου συμβιώσεως, μὲ πλήρη ἐξομοίωση τῶν δικαιωμάτων καὶ τῶν ὑποχρεώσεων τοὺς μὲ ἐκείνα τῶν συζυγῶν ἀπὸ γάμο». Αὐτὰ μεταξὺ ἄλλων περιλαμβάνουν στην αἰτιολογικὴ ἔκθεσή που προηγεῖται τῆς προτάσεως νόμου.

Βλέπετε λοιπὸν μὲ πόση εὐκολία οἱ κύκλοι τῆς ἀνομίας καὶ τὰ πολιτικὰ τοὺς πιόνια ἐπιβάλλουν τὴν σκακιέρα τῆς ἀνωμαλίας καὶ τῶν νέων ἠθῶν στην ἑλληνικὴ κοινωνία μας θέτοντας τὸ νόμο τοῦ Ἑωσφόρου ἀντικείμενο ἰδεολογικῆς συμπεριφορᾶς (βλ. διαχωρισμὸ συντηρητικῶν καὶ προοδευτικὼν κύκλων). Για τὴν ἱστορία σημειῶστε καλὰ στῇ μνήμη σᾶς τὰ ὀνόματα τῶν Ἑλλήνων βουλευτῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ ποὺ ὑπογράφουν τὴν προταση νόμου ἐρχόμενοι συνειδητὰ ἀντίθετοι στο νόμο τοῦ τριαδικοὺ μας Θεοῦ. Μάλιστα μεταξὺ αὐτῶν ὑπογράφει καὶ μία βουλευτὴς κόρη ὀρθοδόξου ἱερέως. Καὶ προπαντὸς να τὰ σημειώσουν οἱ ῥασοφόροι μας για να πάψουν να συναναστρέφονται μὲ ἀνθρώπους ὑποτελεῖς στα κέντρα ἀνομίας καὶ τοῦ παραλογισμοῦ... Τὴν προταση λοιπὸν ὑπογράφουν οἱ: Θεοδῶρα Τζάκρη, Ἰωάννης Ἀμοιρίδης, Χρυσᾶ Ἀράπογλου, Εὐάγγελος Βενιζέλος, Μιχάλης Καρχιμάκης, Χαράλαμπος Καστανίδης, Ἰωάννης Κουτσοῦκος, Γεωργιος Νικητιάδης, Γεωργιος Ντόλιος, Γεωργιος Παπαγεωργίου, Γεωργιος Παπαδημητρίου, Ἀλέξανδρος Παπαδόπουλος, Γεωργιος Πεταλωτής, Φίλιππος Πετσάλνικος, Δημήτριος Ῥέππας, Παναγιώτης Ῥήγας, Κωνσταντῖνος Ῥόβλιας, Μαρία Σκραφνάκη, Τηλεμαχος Χυτήρης.

Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος (στην φωτογραφία μας) ἀνηκεῖ στους 19 Βουλευτὲς τοῦ ΠΑΣΟΚ ποὺ ὑπέγραψαν τὴν προταση νόμου.
 

Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008