Ἐμμανουὴλ Παπαδοπούλης. Ἄνω Σύμη, Λασιθίου - Κρήτη