Ἀνδρέας Βγενόπουλος

ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τοῦ Γεωργίου

καθηγητὴς Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

 

 Γεννήθηκε στις 28.1.1940 στο Ἴσωμα - Ἀχαΐας.
Ἔγγαμος μὲ τῇ Βεατρίκη Φλουμπάχερ.
Παιδιὰ δύο, τὴν Εἰρήνη καὶ τὴν Χριστίνα.

 

 

 
Σπουδές: Διδακτορικὸ δίπλωμα τοῦ Φιλοσοφικοῦ - Φυσικομαθηματικοὺ τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου Βασιλείας τῆς Ἐλβετίας.

Πτυχεία: Διδακτορικὸ στην Ἐπιστημονικὴ Περιοχὴ Ὀρυκτολογία-Γεωχημεία μὲ θέμα: «Ἡ περιεκτικότητα τοῦ φθορίου σὲ πετρογενετικὰ ὀρυκτὰ τῆς Λεποντὶν Ἐλβετίας», Ὑφηγεσία στο Ε.Μ. Πολυτεχνεῖο μὲ θέμα: «Ὁ Τριτογενὴς γκιμπσιτικὸς βωξίτης τῆς Φλώρινας, συμπεράσματα για τῇ γένεση, δυνατότητες για τῇ βιομηχανικῇ τοῦ ἀξιοποιήσῃ.

Σταδιοδρομία: Ἀπὸ τὸ 1971: Βιομηχανία Βιοφὰρμ Α.Ε., Ὀργάνωση Ἐργαστηρίου Ἐλέγχου Γεωργικῶν Φαρμάκων, 1972-1973: Ἰνστιτοῦτο Γεωλογικῶν καὶ Μεταλλευτικῶν Ἐρευνῶν (ΕΘΙΓΜΕ). 1973 ἕως σήμερα: Ε.Μ. Πολυτεχνεῖο, Τμῆμα Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργῶν, Τομέας Γεωλογικῶν Ἐπιστημῶν. Ξεκίνησε ὡς Βοηθός, ἐξελίχθηκε κανονικὰ σὲ ὄλες τις βαθμίδες καὶ ἀπὸ τὸ 1990 κατέχει τὴν Ἃ' βαθμίδα τοῦ καθηγητῇ στην Ἐπιστημονικὴ Περιοχὴ Ὀρυκτολογία - Γεωχημεία.

Ὕπηρξε μέλος καὶ ὀργανωτὴς Ἐπιστημονικῶν Διεθνὼν Συνεδρίων, Συμβουλος τοπικῆς ἔνωσης Δήμων καὶ Κοινοτήτων (ΤΕΛΚΝΑ) Νόμου Ἀττικῆς, για θέματα περιβάλλοντος κυρίως στην ἀποκαταστάσῃ χωματερών, Μέλος τοῦ Δ/κοὺ Συμβουλίου τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Τεχνολόγων Ὀρυκτοῦ Πλούτου (ΕΕΤΟΠ), Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Ἰαματικὼν Θερμολουτρῶν καὶ Ἰατρικῆς Βιοκλιματολογίας (ΙΘΙΒ), Μέλος τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Περιοδικοῦ Ἐλβετικὲς Ὀρυκτολογικὲς καὶ Πετρογραφικὲς Ἀνακοινώσεις, τῆς Ἐλβετικὴς Ἀκαδημίας Θετικῶν Ἐπιστημῶν, τῆς Ἑλληνικῆς Γεωλογικῆς Ἐταιρίας, τῶν Μεταλλειολογικὼν - Μεταλλουργικὼν Χρονικῶν, τῆς Ἐπιστημονικῆς Κεραμικῆς Ἐταιρίας Πυριμάχων Ὑλικῶν, τοῦ Ἀμερικανικοῦ Βιογραφικοῦ Ἰνστιτούτου (ΑΒΙ), Συμβουλος τῆς Ἑταιρείας Ideal - Πυρίμαχα, σὲ θέματα ἀναζητήσῃς ὀρυκτῶν πρώτων ὑλῶν καὶ ἐλέγχου τῆς ποιότητας πυριμάχων προϊόντων, για πολλὰ χρόνια. Ἀντιπρόεδρος τοῦ Τμήματος Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργῶν τοῦ Ε.Μ.Π. 2000-2002, Ἀναπληρωτὴς Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Γεωλογικῶν Ἐπιστημῶν 2002-2003, Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Γεωλογικῶν Ἐπιστημῶν 2004-2006, Διευθυντὴς ἐργαστηρίου Τεχνικῆς Γεωλογίας 2006. Μέλος Ἐπιτροπῆς Κληροδοτημάτων Ε.Μ.Π., Μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Φοιτητικὴς Λέσχης Ε.Μ.Π., Μέλος Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς Περιβάλλοντος Ε.Μ.Π., Ἐπιστημονικὸς Ὑπεύθυνος τοῦ προγράμματος «Ἀναμόρφωση Σπουδῶν τοῦ Τμήματος Μ.Μ.-Μ. μὲ Ἠλεκτρονικὰ Μέσα», Ἐπιστημονικὸς Ὑπεύθυνος για τὴν Πρακτικὴ Ἀσκήσῃ τῶν Φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Μ.Μ.Μ.

Βιβλία: Πανεπιστημιακὲς σημειώσεις: «Γενικὴ Ὀρυκτολογία», «Ὀρυκτὲς Πρῶτες Ῥλες», «Εἰσαγωγὴ στην ἔννοια τῆς Κρυσταλλικὴς Δομῆς τῶν Ὀρυκτῶν», «Εἰσαγωγὴ στις ἀναλυτικὲς μεθόδους μὲ ἀκτῖνες Roentgen», ἐβδομήντα (80) καὶ πλέον ἄρθρα ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ ἑλληνικὰ καὶ διεθνὴ ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ καὶ σὲ πρακτικὰ διεθνὼν συνεδρίων, κ.α.