Ἡ φροντίδα τοῦ στόματος στά βρέφη καί στά παιδιά

 Γιὰ νὰ μὴν βρεθεῖ σ΄ αὐτὴ τὴν δυσάρεστη θέση  τὸ παιδὶ σας…… νὰ τὸ συνηθίσετε ἀπὸ μικρὸ νὰ βουρτσίζει τὰ δόντια του…… καὶ νὰ τὸ πηγαίνετε στὸν Ὀδοντίατρο.
Γιὰ νὰ γίνει δὲ αὐτὸ ἡ φροντίδα μας πρέπει νὰ ξεκινήσει, ἀπὸ τὰ βρέφη. Ὅταν γίνουν ἓξ(6) μηνῶν, ποὺ σ` αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστημα συνήθως φυτρώνουν τὰ πρῶτα δόντια καὶ μάλιστα οἱ κάτω κοπτῆρες, πρέπει νὰ ἀρχίζει ὁ καθαρισμὸς τοῦ στόματος. Ἡ μητέρα μὲ μιὰ γάζα ποὺ θὰ τυλίξει στὸ δάκτυλό της ἢ σ΄ ἕνα μακρὺ καὶ καθαρὸ ἀντικείμενο ποὺ νὰ μὴν εἶναι κοφτερό, ἀφοῦ τὴν βουτήξει μέσα σὲ ἀραιὸ διάλυμα βορικοῦ ὀξέος 0,5%, καθαρίζει τακτικὰ τὸ στόμα τοῦ βρέφους, ἀπὸ τὰ διάφορα ἐπιχρίσματα ποὺ ἔχουν σχηματισθεῖ.

Ἡ προσπάθεια αὐτὴ πρέπει νὰ συνεχισθεῖ μέχρι τὸ 2ον ἔτος τῆς ἡλικίας τοῦ παιδιοῦ.

Ἀπὸ τὸ 2ον ἔτος καὶ μετὰ πρέπει ἡ ἴδια ἡ μητέρα νὰ βουρτσίζει, τὰ δόντια τοῦ παιδιοῦ της, μπροστὰ σ΄ ἕνα καθρέφτη, σιγά-σιγὰ καὶ μὲ ὑπομονή, ὥσπου νὰ ἀρχίσει νὰ μαθαίνει τὸ παιδὶ πὼς νὰ χρησιμοποιεῖ τὴν ὀδοντόβουρτσα καὶ ἀργότερα νὰ τὸ ἀφήσει νὰ προσπαθεῖ μόνο του. Ἔτσι ἀναπτύσσεται στὸ παιδὶ μιὰ πρωτοβουλία γιὰ τὴν περιποίηση τοῦ στόματός του, ἡ ὁποία προστατεύει τὴν ὑγεία του.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Ἐπειδὴ τὰ παιδιὰ ἔχουν τὴν τάση νὰ μιμοῦνται, καλὸ παράδειγμα γι αὐτὰ θὰ εἶναι, νὰ πλένουν στὴν οἰκογένεια ΟΛΟΙ τὰ δόντια τους μὲ τὸ δικό του βουρτσάκι ὁ καθένας. Ἡ ὀδοντόβουρτσα τῶν παιδιῶν, πρέπει νὰ εἶναι μικρὴ καὶ μαλακὴ ἀπὸ λεπτὲς τρίχες. Ἐπίσης, νὰ κάνουν τακτικὰ πλύσεις τοῦ στόματος μὲ τὸ διάλυμμα τοῦ βορικοῦ ὀξέως 0,5% τὸ ὁποῖον εἶναι ἁπλὸ καὶ   ἀβλαβὲς ἢ καὶ μὲ ἀλατόνερο. Κάτι ἄλλο πολὺ σημαντικὸ ποὺ πρέπει νὰ προσέξει ἡ μητέρα εἶναι νὰ μάθει τὸ παιδὶ νὰ μὴν τρώει ποτὲ ζαχαρωτὰ στὰ διαστήματα μεταξὺ τῶν γευμάτων, γιατί ὅταν αὐτὰ μένουν στὸ στόμα γίνονται αἰτία νὰ χαλᾶνε τὰ δόντια. Τὰ σάκχαρα εἶναι ἕνα ἐκλεκτὸ εἶδος τροφῆς, ἀλλὰ πρέπει νὰ μάθουμε τὸ παιδὶ νὰ τὰ τρώει κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ φαγητοῦ, διότι μετά, θὰ ἀκολουθήσει τὸ πλύσιμο τῶν δοντιῶν. Ἐπίσης, μήπως τυχὸν καὶ ὑπάρχει κανένα ἀναπνευστικὸ ἐμπόδιο, νὰ τοῦ μάθει τὸν σωστὸ τρόπο μασήσεως δηλαδὴ νὰ μασάει τὸ παιδὶ καὶ ἀπὸ τὶς δυὸ πλευρές. Πρέπει νὰ προσπαθήσει νὰ ἀποβάλλει τὸ παιδὶ κακιές συνήθειες, ὅπως νὰ μὴν τρίζει τὰ δόντια του, νὰ μὴν τοποθετεῖ σκληρὸ ἀντικείμενο στὸ στόμα του, νὰ μὴν θηλάζει τὸ δάκτυλό του.

Ἂν γιὰ ὅλα αὐτὰ δὲν γίνει προσπάθεια νὰ ἐξαλειφθοῦν, τότε τὸ παιδὶ θὰ παρουσιάσει στοματο – ὀδοντο - γναθικὲς ἀνωμαλίες. Καὶ αὐτὰ θὰ γίνουν, ὄχι μὲ φοβέρες καὶ τιμωρίες ἀλλὰ μὲ τὴν ὀρθὴ διαπαιδαγώγηση. Αὐτὴ τὴν προσπάθεια θὰ τὴν διευκόλυνε ἡ καθιέρωση τοῦ Σχολικοῦ Ὀδοντιάτρου.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΥΡΤΣΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ἔχουμε ξαναπεῖ ὅτι τὰ δόντια πρέπει νὰ βουρτσίζονται 3 φορὲς τὴν ἡμέρα δηλ. τὸ πρωί, τὸ μεσημέρι, καὶ τὸ βράδυ μετὰ τὸ φαγητὸ καὶ μάλιστα προτοῦ περάσουν 10-15 λεπτὰ τῆς ὥρας.

Ἂν αὐτὸ ἡ μητέρα ΔΩΣΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ τὸ παιδί, θὰ τοῦ γίνει ΚΤΗΜΑ γιὰ ὅλη του τὴ ζωὴ καὶ ἔτσι κατὰ ἕνα πολὺ μεγάλο ποσοστὸ θὰ μειωθοῦν οἱ πιθανότητες γιὰ νὰ χαλάσουν τὰ δόντια.

Ὁ τρόπος ποὺ πρέπει νὰ μάθει ἡ μητέρα τὸ παιδὶ νὰ βουρτσίζει τὰ δόντια του καὶ νὰ καθαρίζει τὸ στόμα του εἶναι ὁ ἐξῆς:

Α’ ΦΑΣΗ. Ἀφοῦ ἐνώσει τὶς μύτες τῶν μπροστινῶν του δοντιῶν τὰ βουρτσίζει (δηλ. τὶς ἐξωτερικὲς ἐπιφάνειες) στὴν ἀρχὴ μὲ κυκλικὲς κινήσεις, μετὰ ὅμως μὲ κάθετες δηλ. γιὰ τὰ ΕΠΑΝΩ ΔΟΝΤΙΑ ἡ κίνηση τῆς ὀδοντόβουρτσας θὰ εἶναι ἀπὸ ΠΑΝΩ πρὸς τὰ ΚΑΤΩ ἐνῶ γιὰ τὰ κάτω δόντια ἀπὸ ΚΑΤΩ πρὸς τὰ ΠΑΝΩ. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο βουρτσίζονται καὶ τὰ πίσω δόντια.

Β’ ΦΑΣΗ. Σ` αὐτὴ βουρτσίζει τὶς ἐπιφάνειες τοῦ δοντιοῦ μὲ τὶς ὁποίες μασᾶμε (μασητικές), προσεκτικὰ ὥστε νὰ ἀπομακρύνονται τὰ ὑπόλοιπα τῶν τροφῶν ποὺ ἔχουν μπεῖ μέσα στὶς αὔλακες. Οἱ κινήσεις εἶναι μπρὸς - πίσω γι αὐτὲς τὶς ἐπιφάνειες.

Γ’ ΦΑΣΗ. Ἐδῶ βουρτσίζει τὶς ἐσωτερικὲς (πρὸς τὴν γλώσσα ἢ πρὸς τὸν οὐρανίσκο) ἐπιφάνειες τῶν δοντιῶν μὲ κινήσεις κάθετες ὅπως περιγράψαμε στὴν Α’ Φάση. Ἰδιαίτερη προσοχὴ πρέπει νὰ δίνει στὶς ἐσωτερικὲς ἐπιφάνειες τῶν κάτω κοπτήρων διότι ἐδῶ μαζεύονται τὰ περισσότερα ἅλατα καὶ σχηματίζεται ἡ πέτρα.

Δ’ ΦΑΣΗ. Καθαρίζει τὴν ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια στὸ μάγουλο, ἀφοῦ γυρίσει τὴν ὀδοντόβουρτσα πρὸς αὐτή.

Ε’ ΦΑΣΗ. Βγάζει ἔξω τὴ γλώσσα καὶ ἀπομακρύνει τὸ ἐπίχρισμα ποὺ βρίσκεται στὴν ἐπάνω ἐπιφάνειά της. Ἡ ὀδοντόβουρτσα θὰ μπαίνει τόσο βαθειὰ ὅσο μπορεῖ τὸ παιδὶ νὰ τὴν ἀνεχθεῖ. Μετὰ ἀκολουθεῖ τὸ πλύσιμο τοῦ στόματος μὲ ἄφθονο νερό.                  

Νικόλαος Ε. Καλοδήμας
Χειρουργὸς Στοματολόγος - Ὀδοντίατρος