17. Τὸ Μυστήριον τῆς Ἱερωσύνης - ΜΕΡΟΣ Ι__________(O)

Εἳς τὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Δ΄: 14),

διαβάζωμεν τὰ ἀκόλουθα:

«Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας».

 

 

18. Τὸ Μυστήριον τῆς Ἱερωσύνης - ΜΕΡΟΣ ΙI__________(O)

Ἡ Καινὴ Διαθήκη ἔχει ἐπίσης θυσία, βωμὸ (ἁγία τράπεζα) καὶ μία εἰδικὴ ἱερωσύνη.  Θυσία εἲς τὴν Καινὴν Διαθήκην εἲναι ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ.  Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς εἲναι ὁ ἱερεὺς προσφέρων τὴν θυσίαν καὶ ὁ Χριστὸς προσέφερε τὸν ἑαυτὸν τοῦ ὡς θυσίαν.  Ὁ Ἴδιος προσεφέρθη ὡς θυσία καὶ ὁ Ἴδιος ἐπίσης προσφέρει τὴν θυσία. 

 

 

«    1  2  3