7.Τὰ Πέντε Βαπτίσματα τῆς Καινῆς Διαθήκης__________(Π)

Σύγχισις φαίνεται ὑπάρχει εἷς τὸ μυαλὸ ὡρισμένων ἀνθρώπων ἀφορῶσα τὴν διδασκαλίαν τῶν Γραφῶν εἲς τὸ ἀντικείμενον τοῦ βαπτίσματος.

Μερικοὶ μας λέγουν ὅτι ὑπάρχει ἀκριβῶς μόνον ἕνα βάπτισμα, ἄλλοι μας λέγουν ὅτι ὑπάρχουν δύο, καὶ ἀκόμη ἄλλοι μας λέγουν ὅτι ὑπάρχουν τρία.

 

 

8. Ἡ Ἔμπνευσις τῆς Ζωῆς τοῦ Θεοῦ__________(O)

Αἱ δυνάμεις τῆς οὐρανίου βασιλείας αἱ ὁποῖαι λαμβάνονται ὡς πείρα ἀπὸ εἲς τὴν ἐκκλησίαν φανερώνονται διὰ μέσου τῶν «Θείων μυστηρίων προσφερομένων διὰ μέσου τῆς πίστεως».  Εἲναι διὰ μέσου αὐτῶν, ὅπως διὰ μέσου παραθυρῶν, ποὺ ὁ ἀναστᾶς Χριστὸς διαβαίνει αὐτὸν τὸν σκοτεινὸ κόσμο διὰ να θέσει τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν διαφθορὰν στον θάνατον καὶ να εἰσάγει μονίμη (σταθερὰ) καὶ ἀθάνατη ζωή.  Ὅπως ἡ ἐκκλησία εἲναι ἡ διαρκὴς (ἀέναος) προέκτασις τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι καὶ τὰ ἱερὰ μυστήρια εἲναι ἡ δύναμις διὰ μέσου τῆς ὁποίας ἡ ἐκκλησία ἁγιάζει τὸν λαό.

 

 

9. Ἡ Προσοικείωσις τῆς Ἀπολυτρώσεως__________(O)

Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ τὸ να ἀναλάβῃ τάς ἁμαρτίας τῶν ἀνθρώπων καὶ να θυσιασθεῖ δι αὐτὰς μὲ θάνατον ἐπονείδιστον καὶ ἐπώδυνον, ὅπως ἦτο ὁ θάνατος τοῦ σταυροῦ, ἐξιλέωσε τὸν ἄνθρωπον ἀπέναντι τῆς θείας δικαιοσύνης.

Τὸν ἐξιλέωσε, δηλαδὴ τὸν ἔδωκε ἄφεσιν καὶ τὸν ἐδικαίωσε, διότι ἐσήκωσε ἐπάνω τοῦ Ἐκεῖνος τὸ βάτος καὶ τὴν ἐνοχὴν τῆς ἁμαρτίας.  Ἔτσι συνεφιλίωσε τὸν ἄνθρωπον μὲ τὸν Θεὸν καὶ τὸν ἔκαμε τέκνον τοῦ Θεοῦ.

 

 

10. Θεία Εὐχαριστία: Ἕνα Μεγαλειῶδες Μυστήριον - ΜΕΡΟΣ Ι___(O)

Ἡ Θεία Εὐχαριστία εἲναι τὸ μεγαλειωδέστατον μυστήριον τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας τοῦ Χριστοῦ, τὸ μυστήριον τῶν μυστηρίων.  Εἲναι τὸ αἰώνιον μυστήριον ἡ ἀξία τοῦ ὁποίου εἲναι ἀκατανόητος καὶ ἀνυπολόγιστος, καὶ τοῦ ὁποίου ἡ θέσις εἲς τὴν λατρείαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἲναι μοναδικὴ καὶ μεγαλειώδης.  Ἀπὸ αὐτὸ τὸ μυστήριον καὶ ἀπὸ αὐτὸ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, ὅλα τ΄  ἄλλα μυστήρια ἀντλοὺν χάριν καὶ ἰσχὺν καὶ συμβάλλει ἐπίσης εἷς τὴν αἰώνιον ἀπολύτρωσιν τῆς ψυχῆς καὶ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

 

 

11. Θεία Εὐχαριστία: Ἕνα Μεγαλειῶδες Μυστήριον - ΜΕΡΟΣ ΙΙ____(O)

        Ἡ Θεία Εὐχαριστία ἡ Θεία Λειτουργία εἲναι τὸ κεντρικὸν μυστήριον τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.  Εἲναι διὰ μας ἡ πηγὴ καὶ ἡ κορυφὴ τῆς ζωῆς τῆς.  Ἐν αὐτῇ ἡ ἐκκλησία συνεχῶς ἀλλάζει ἀπὸ μία ἀνθρωπίνη κοινωνία εἲς σῶμα Χριστοῦ, εἷς ναὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ εἲς λαὸν τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ Εὐχαριστία εἲναι τὸ τελικὸ καὶ μέγιστον τῶν μυστηρίων.

 

 

12. Χριστιανικαὶ Διαθέσεις (ΣΤΑΣΕΙΣ) σὲ Καιροὺς σὰν Αὐτοὺς___(Π)

Τὸ δόγμα τῆς μετουσιώσεως, ποὺ προετάθη ὑπὸ ἑνὸς τμήματος τῆς Χριστιανικῆς ἐκκλησίας, εἲναι χωρὶς ἀμφιβολία ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ παράλογα (ἄτοπα) δόγματά που ἐπεβλήθησαν πάνω σὲ ἕνα πιστεύοντα λαό.

 

 

13. Θεία Εὐχαριστία: Ἕνα Μεγαλειῶδες Μυστήριον - ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ___(O)

Ἡ Θεία Εὐχαριστία εἲναι ἕνα Μυστήριον, εἷς τὸ ὁποῖον ὁ πιστός, κάτω ἀπὸ τὸ σχῆμα τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, λαμβάνει τὸ ἀληθινὸ Σῶμα καὶ τὸ ἀληθινὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, για αἰώνιο ζωή.  Τὸ ἐξόχως Θεῖον αὐτὸ Μυστήριον συνεστήθη ὑπὸ τοῦ Ἰδίου τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὸν Μυστικὸν Δεῖπνον «τὴν νύκτα» τῆς Ἁγίας Πέμπτης «κατὰ τὴν ὁποίαν προδώθηκε» για να θανατωθεῖ (εἷς θάνατον) ἐπάνω στο Σταυρό, μὲ σκοπὸ ὅτι ἡ ἐξαγνιστικὴ θυσία τοῦ Σταυροῦ θὰ συνεχίζεται μέσα καὶ ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, σὰν μία πηγὴ συγχωρήσεως τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ κόσμου καὶ σὰν ἐπικοινωνία μὲ τὸ Πανάγιον Σῶμα Τοῦ καὶ τὸ πολυτιμο Αἷμα τοῦ.

 

 

14. Μετουσίωσις__________(Π)

Ὁ Λουκᾶς, ὁ πολυαγαπημένος ἰατρός, λέγει: «Καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἐπλασε καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων, τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον, τοῦτο ποιεῖται εἷς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.  Ὠσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνήσαι λέγων, τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον».

(Λουκ. ΚΒ΄: 19 – 20).

 

 

15. Θεία Εὐχαριστία: Ἕνα Μεγαλειῶδες Μυστήριον - ΜΕΡΟΣ ΙV___(O)

Τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἲναι ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ τῆς Χριστιανικῆς μυστηριακῆς ζωῆς. Είναι ἕνα μυστήριον πέρα τῆς ἀνθρωπίνης ἀντιλήψεως, κάτι τὸ ὁποῖον πρέπει να βιωθεῖ για να γίνη ἀποδεκτόν, ἀλλὰ τὸ ὁποῖον, παραδόξως, δύναται να τὸ βιώσουν μόνο ἐκεῖνοί που τὸ δέχονται.Ταὐτὸν«Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.

 

 

16. Θεία Εὐχαριστία: Ἕνα Μεγαλειῶδες Μυστήριον - ΜΕΡΟΣ Ταὐτὸν__(O)

Τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἲναι ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ τῆς Χριστιανικῆς μυστηριακῆς ζωῆς.  Εἲναι ἕνα μυστήριον πέρα τῆς ἀνθρωπίνης ἀντιλήψεως, κάτι τὸ ὁποῖον πρέπει να βιωθεῖ για να γίνη ἀποδεκτόν, ἀλλὰ τὸ ὁποῖον, παραδόξως, δύναται να τὸ βιώσουν μόνο ἐκεῖνοί που τὸ δέχονται.  «Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.  Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

 

 

«    1  2  3   »