Δογματικὴ Θεολογία

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟ … ΧΕΙΛΟΣ 
ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ

Εὑρισκόμενος στήν Ἀμερική, στήν πόλη Σικάγο γιά μεταπτυχιακὲς σπουδές, ἀπὸ τὸ 1985 ἕως τὸ 1992, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1991 ἐπισκέφτηκα τὸ Port Alberny τῆς Βρετανικῆς  Κολομβίας (British Columbia), πολιτείας (province) τοῦ Καναδά, ἀνταποκρινόμενος σὲ πρόσκληση μερικῶν φίλων μου καὶ συμμαθητῶν μου ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο τῶν Μολάων Λακωνίας.

 

 

Μία Παρασκευὴ στήν σελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἐφημερίδος Alberny Valley Times τοῦ Δυτικοῦ Καναδά, διάβασα ἕνα ἄρθρο ἑνὸς Πεντηκοστιανοῦ Πάστορος τοῦ κ. C. A. McClain γιά τό, καθ΄ ἡμᾶς, μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος. Τὸ ἄρθρον αὐτὸ ἦτο ἐκτὸς τῆς Δογματικῆς Διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως μας. Τότε τὰ Ἑλληνορθόδοξα … ἀντισώματά μου ἀντέδρασαν σφόδρα, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά γράψω ἕνα ἄρθρο συμφώνως πρὸς τὴν Δογματικὴν Διδασκαλίαν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας μας καὶ νά τὸ ἀποστείλω πρὸς δημοσίευσιν, εἰς τάς στήλας τῆς ἐν λόγῳ ἐφημερίδος, ὅπερ καὶ ἐγένετο.

 

 

 

Ἔκτοτε ἐπηκολούθησε σειρὰ ἄρθρων, ἐμοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ καὶ τοῦ Πεντηκοστιανοῦ ποιμένος, ποὺ μπορεῖτε νά διαβάσετε σὲ συνέχειες κατωτέρω.

 

 

 

 

Ἡ Πνευματική μου αὐτὴ ἀντιπαράθεση – ἀντιδικία μὲ τοὺς Πεντηκοστιανοὺς εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα, νά γίνει γνωστὴ ἡ πίστις ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων σὲ μία μεγάλη περιοχὴ τοῦ Δυτικοῦ Καναδά.

 

 

Ἀρκετοὶ ἐξ αὐτῶν προσῆλθον στήν Ὀρθοδοξία, ἓναν ἐκ τῶν ὁποίων, τὸν κ. Marray Frazer,  ἐβάπτισα Ὀρθόδοξο Χριστιανό, δίνοντάς του τὸ ὄνομα Εὐάγγελος, στήν Οὐκρανικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν στό Port Alberny, τῆς Βρετανικῆς Κολομβίας τοῦ Δυτικοῦ Καναδά.

 

 

 

Ὅταν ἐπέστρεψα στήν Ἑλλάδα ὁ κ. Marray Frazer – Εὐάγγελος (Καλὴ Ἀγγελία) πλέον, καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν στήν Αὐστρία, μὲ ἐπεσκέφθη δύο φορές. Ἐπισκέφθηκε μόνος καὶ μαζὶ ἀρκετὰ μοναστήρια, Ἐκκλησίες κλπ, ὡς καὶ τὴν Ἀπιδέα, θαυμάζοντας τὸν Καθεδρικὸ μας Ναὸ «Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου», καθὼς καὶ τὰ ἐξωκκλήσια μας, ἰδιαιτέρως τὸν «Ἃγιον Βασίλειον», ἔστω καὶ εἰς τὴν κατάστασιν εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκεται σήμερον.