Ἀπαντήση στα ἀνθελληνικὰ δημοσιεύματα τῶν Γερμανὼν
Ἀπαντήση στα ἀνθελληνικὰ δημοσιεύματα τῶν Γερμανὼν
Ἕλληνες ἀεί ἐσμεν!


 
Γράφει ὁ
Ἀντώνιος Α. Ἀντωνάκος
(καθηγητὴς φιλόλογος – ἱστορικὸς - συγγραφεὺς)

Οἱ Ἕλληνες, ἀγαπητοὶ φίλοι, σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τῶν κοσμοεξουσιαστών, δεν πρέπει να ἔχουν ῥίζες, για να μπορέσουν, ἔτσι, εὔκολα ἐκεῖνοι να περάσουν τὴν γραμμὴ τῆς παγκοσμιοποιήσεως! Οἱ ῥίζες, βλέπετε, δημιουργοῦν σχέση μὲ τὸ παρελθόν, τὴν ἱστορία, τὸ καθῆκον καὶ τὸ χρέος!
 
Ἔτσι, ἐπισήμως ἀποσιωπᾶται ὁ ἰσχυρὸς ἀντίλογος στην κατεστημένη ὑπάρχουσα ἄποψη, ἡ ὁποία διδάσκεται καὶ στα σχολεῖα μας, ὅτι δῆθεν, δηλαδή, εἴμεθα εἰσβολεὶς στην χώρα μας, ὑποτάξαμε τοὺς ἀλλοφύλους πρὸ - Ἕλληνες (!), καὶ ὅτι ἐμφανισθήκαμε μόλις τὸ ...2.000 π.Χ.

Γι' αὐτό, ἐνῶ πουθενὰ στην ἱστορία δεν γίνεται λόγος για πρὸ - Αἰγυπτίους, για πρὸ - Χετταίους, για πρὸ - Ἀσσύριους, για πρὸ - Βαβυλώνιους, για πρὸ - Ἑβραίους, για πρὸ - Φοίνικες, για πρὸ - Γερμανοὺς κ.λπ. γίνεται λόγος μόνο για πρὸ - Ἕλληνες, ἀντὶ τοῦ σωστοῦ ὀροῦ πρῶτο - Ἕλληνες. Γιατὶ ἄραγε μόνο για μας ἐφευρέθη αὐτὸς ὁ ὅρος;

Ὅλοι οἱ γείτονες μας οἰκειοποιούνται τὴν ἱστορία μας, καπηλεύονται τὸ ἔνδοξο παρελθὸν μας καὶ τελικὰ περνοῦν μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν Ἑλλαδιτὼν ἰθυνόντων μία ψεύτικη ἱστορικὴ εἰκόνα, ποὺ πληρώνουν ἁδρὰ για να τὴν στηρίξουν μὲ ἔντυπα, ἐφημερίδες κανάλια καὶ πένες «ἐπιστημόνων» που δηλώνουν «εἰδικοὶ ἱστορικοί».
 
Κι ὅμως, οἱ ἐπιστημονικὲς ἀποδείξεις, ἀγαπητοὶ συνέλληνες ὑπάρχουν καὶ ἔχουν δημοσιευθεῖ. Ἁπλῶς, στην Ἑλλάδα δεν τοὺς δίνεται πάντοτε ἡ προβολή που πρέπει.

Εἴκοσι ὀκτῶ πανεπιστήμια τῆς Εὐρώπης ἀποδεικνύουν
γενετικὼς ὅτι οἱ Ἕλληνες εἲναι αὐτόχθονες


Εἴκοσι ὀκτῶ πανεπιστήμια τῆς Εὐρώπης, λοιπόν, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης, ἔκαναν ἔρευνες DNA για τοὺς κατοίκους τῆς Εὐρώπης. Ἀπὸ πλευρὰς Ἑλλάδος συμμέτειχε τὸ τμῆμα Γενετικὴς καὶ Μοριακὴς Βιολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ὑπὸ τὸν καθηγητῇ Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη. Ἡ ἔρευνα αὐτὴ ἤταν ἄκρως ἐνδιαφέρουσα, διότι ἀπέδειξε ὅτι οἱ σημερινοὶ κάτοικοι τῆς Ἑλλάδος εἲναι ἀπ' εὐθείας ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ μάλιστα ὅτι τὸ μιτοχονδριακὸ DNA τῶν Ἑλλήνων, ποὺ εἲναι αὐτό, τὸ ὁποῖο κληροδοτείται ἀπὸ τὴν μητέρα στο παιδί, σὲ ποσοστὸ 70%, ἀνάγεται σὲ αὐτόχθονες πληθυσμοὺς τῆς παλαιολιθικὴς ἐποχῆς. Τὸ δὲ ὑπολοιπο 30% ἀνάγεται στην Νεολιθικὴ ἐποχὴ (κατὰ τὴν συμβατικὴ Ἱστορία, ἡ Νεολιθικὴ ἐποχὴ τελειώνει περὶ τὸ 3.000 π.Χ.). Ἡ ἔρευνα δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινὴ» τῆς 8ης Δεκεμβρίου τοῦ 2006.
 
Τὸ παραδοξο εἲναι ὅτι ἐνῶ ἡ μέθοδος DNA χρησιμοποιείται για τεστ πατρότητος, ἀνεύρεση ταυτότητος ἢ συγγενείας σὲ περιπτώσεις μὴ ἀναγνωρίσιμων πτωμάτων, ἐνῶ εἶναι δυνατὸν να εὐρεθεῖ ὁ δράστης μιᾶς ἐγκληματική; ἐνεργείας ἀπὸ μία τρίχα ἡ ἀπὸ μία σταγόνα αἵματος, καὶ αὐτὸ τὸ δέχονται ὅλοι ὡς ἐπιστημονικὴ ἀλάνθαστη τεκμηρίωση, ὅταν προκεῖται να ἀποδειχθεῖ ἡ ἀρχαιότης καὶ κυρίως ἡ συνέχεια τῶν Ἑλλήνων, ἀρχιζουν οἱ ἀφορισμοὶ περὶ «φασιστικὼν μεθόδων», «ῥατσιστικὼν φαινομένων» καὶ δεν συμμαζεύεται. Ὅ,τι ὅμως καὶ να πούν, ὅ,τι καὶ να κανοῦν, ἡ μέθοδος εἲναι ἀλάνθαστη καὶ ἀποδεικνύει τὴν ἀρχαιότητα τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν παλαιολιθικὴ ἐποχή, πολὺ πρίν, δηλαδή, ἀπὸ τοὺς ὑποτιθεμένους καὶ ἀνυπάρκτους ἰνδοευρωπαίους!
 
Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἅλλῃ ἔρευνα ἡ ὁποία ἔγινε ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Στάνφορτ τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Παβίας τῆς Ἰταλίας. Ἡ ἔρευνα αὐτὴ δημοσιεύθηκε σὲ ῥεπορτὰζ τῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινὴ τῆς Κυριακῆς» τῆς 6ης Νοεμβρίου τοῦ 2005, καὶ ἀπαντᾷ εὐθέως στον περιβόητο Φαλμεράϋερ καὶ τοὺς ἐν Ἑλλάδι ὀπαδοὺς τοῦ. Ὁ τίτλος εἴναι: «Καθαρὸ τὸ DNA τῶν Ἑλλήνων».
 
«Ἐντυπωσιακό!» γράφει ἡ ἐφημερίδα. «Τὸ DNA (γενετικὴ συστάσῃ) τῶν Ἑλλήνων καταδεικνύει πως σὲ ποσοστὸ 99,5% προκεῖται για καθαρὰ καυκάσια φυλή! (λευκὴ φυλή). Γεγονός που σημαίνει πως ἡ συνεισφορὰ στην γενετικὴ συστάσῃ τῶν Ἑλλήνων, ἄλλων πληθυσμιακὼν ὁμάδων, ἐκτὸς τῆς λευκῆς, ἀποτελεῖ ἐλάχιστο ποσοστό, μικροτερο τοῦ 0,5%!»
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐρεύνας δημοσιεύθηκαν στο ἀμερικανικὸ περιοδικὸ «Γενετικὴ τοῦ Ἀνθρώπου».

Δεν ἐπηρεάσθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ DNA τῶν Ἑλλήνων

Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει τὸ γεγονὸς ὅτι στην ἔρευνα δεν ἀποκαλύφθηκε μογγολικὴ προέλευση στο DNA τῶν Ἑλλήνων. Κι ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, διότι οἱ Τούρκοι εἴχαν καταλάβει τὴν Ἑλλάδα για 400 χρόνια καὶ ὅλοι θὰ περιμεναν πὼς θὰ ὕπηρχε κάποια σχέση στο DNA τῶν δύο λαῶν. Κι ὅμως, δεν ἔχει ἐπηρεασθεῖ οὔτε στο ἐλάχιστο. «Μὲ 400 χρόνια σκλαβιὰς περιμέναμέ πως θὰ ὕπηρχε κάποια μογγολικὴ ὑπογραφή. Δεν διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο καὶ δεν μιλάω μόνο για μία μελέτη, μιλάω για ἀποτελέσματα ἄλλων 7 μελετῶν, διαφόρων ἐρευνητῶν που βγάζουν αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, σὲ 925 δείγματα Ἑλλήνων ἀνδρῶν, δείχνουν ὅτι μόνον κατὰ 0,4% οἱ Ἕλληνες δεν εἲναι Καυκάσιοι. Δεν ἀλλάζει αὐτὸ μὲ τίποτε. Οἱ Ἕλληνες εἲναι καυκάσια φυλή».

Καταρρίπτεται ἡ θεωρία τῆς «Μαύρης Ἀθήνας»

Ἡ μελέτη κατέῤῥιψε ἐπίσης, μία ἅλλῃ θεωρία που ἰσχυρίζονταν ὁρισμένοι, πὼς οἱ Ἕλληνες, τὴν ἐποχὴ τοῦ μεγάλου πολιτισμοῦ, τὸν 4° καὶ 5° π.Χ., αἰῶνα, ἤταν μαῦροι. Ὄλες οἱ μελέτες τεκμηριώνουν τὴν γενετικὴ συνέχεια τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ» εἲναι ἡ ἐπισήμανση τοῦ καθηγητῇ, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει καὶ κάτι ἄλλο ἐξ ἴσου σημαντικό: «Σὲ μεγάλο ποσοστό, οἱ Ἕλληνες μεταδώσαμε τὸ DNA καὶ στην ὑπολοιπὴ Εὐρώπη.

Καθαρὸ τὸ DNA τῶν Ἑλλήνων δεν ἐπηρεάσθηκε ἀπὸ τοὺς Σλάβους

Στο σημεῖο αὐτό, ὁ καθηγητὴς καταῤῥίπτει καὶ τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι ἔχουμε ἐπηρεασθεῖ - γενετικὰ - ἀπὸ τοὺς Σλάβους:
 
«Ὅπως γνωρίζουμε σὲ διαφορες περιόδους ἔχουν ἔλθει Σλάβοι στην Ἑλλάδα. Τὸ DNA τῶν Ἑλλήνων δεν ἔχει οὐδεμία σχέση μὲ αὐτὸ τῶν Σλάβων. Τὰ στοιχεῖα μας δείχνουν ὅτι ἡ ὁμάδα, ποὺ χαρακτηρίζει τοὺς Σλάβους, ἔχει μία συχνότητα 50% σὲ αὐτοὺς καὶ μία συχνότητα 10% στους Ἕλληνες, ὅση εἲναι καὶ στην Ἐγγὺς Ἀνατολή. Γεγονός που σημαίνει ὅτι οἱ ἐπιμειξίες ἀνάμεσα στους Σλάβους καὶ τόν; Ἕλληνες πρέπει να ἔγιναν σὲ τόσο μικρὴ συχνότητα, οὕτως ὥστε να μὴ διαπιστώνονται σήμερα μὲ τις μεθοδολογίες DNA.
 
Για ἄλλη μία φορὰ τεκμηριώνεται ἄκομα ἀπὸ τὴν ἔρευνα ὅτι ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα ἀπετελεῖτο κυρίως, ἀπὸ ἑλληνικοὺς πληθυσμοὺς καὶ θὰ μπορούσαμε να ποῦμε ὅτι τὸ ἀποτύπωμα, ἡ ὑπογραφὴ αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων ἑξακολουθεῖ να ἀποκαλύπτεται ὕστερα ἀπὸ 2.500 χρόνια μετά, πάλι, στους κατοίκους τῆς Νοτίας Ἰταλίας».

Τὸ DNA τῶν Πομάκων

Σὲ πανεπιστημιακὴ ἔρευνα τοῦ ΑΠΘ, για τὸ DNA τῶν Πομάκων, διεξαχθεῖσα ἀπὸ τοὺς Καθηγητὲς τῆς Ἰατρικῆς, Σωτ. Παναγιωτόπουλο, Λ. Κονκουρή, Ν. Γκότση καὶ Π. Ἀγγελίδου καὶ δημοσιευθεῖσα στον 15ο τόμο, τεῦχος 2, 1973 τοῦ περιοδικοῦ «ΓΑΛΗΝΟΣ», ἀναφέρει ὅτι «ἐκ τῆς ἀνωτέρω ἐρεύνης οὐδεμία διαφορὰ προέκυψε μεταξὺ τῶν Πομάκων τῆς Θρᾴκης καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, τόσον ὡς πρὸς τὴν συμμετοχὴν τῶν γόνων, ὅσον καὶ ὡς πρὸς τὴν συχνότητα τῶν τριῶν φαινοτύπων» (σελ. 176).

Συμπέρασμα

Τὰ ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα, λοιπόν, ἀγαπητοὶ φίλοι, σᾶς εἲναι πλέον γνωστά. Γι' αὐτό, ἀγνοήσατε τούς, ἀφορισμοὺς τῶν θολοκουλτουριάρηδων ἀνθελλήνων. Ὅ,τι καὶ να πούν, ὅ,τι καὶ να κανοῦν, ἡ μέθοδος DNA εἶναι ἀλάνθαστη καὶ ἀποδεικνύει τὴν ἀρχαιότητα τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν παλαιολιθικὴ ἐποχή.
 
Γι' αὐτό, ὅλοι ἐμεὶς οἱ Ἕλληνες, ποὺ τιμοῦμε τοὺς προγόνους μας καὶ τὸ παρελθὸν μας, ὡς ἀπ' εὐθείας ἀπόγονοι τούς, θὰ συνεχίζουμε να κτίζουμε τὸ οἰκοδόμημα τοῦ ἑλληνικοῦ ἐνδόξου παρελθόντος, ποὺ οἱ σύγχρονοι «ἐξωνημένοι Ἐφιάλτες» γκρεμίζουν, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν λάσπη που ἐκεῖνοι θὰ μας πετοῦν!
 
 
Δεῖτε καί ἐσεῖς τήν γνώμη σᾶς ἐδῶ. Χρησιμοποιῆστε τή φόρμα ἐπικοινωνίας τῆς ἰστοσελίδας μας καί ἀποστείλατε τό ἄρθρο σας, τό ὁποῖο ἐμεῖς θά ἀναλάβουμε νά τό δημοσιεύσουμε σέ αὐτήν.