Θεοδωρος Ἰωάννου Θεοδωρακάκος. Μαθητὴς Β" τάξεως Λυκείου Μολάων, 2009-10
Θεοδωρος Ἰωάννου Θεοδωρακάκος (13/10/2009)

Στα πλαίσια τῆς ἑβδομάδας που ὀργανώνει τὸ σχολεῖο σᾶς για τὸν ἐπαγγελματικὸ προσανατολισμό, γίνεται συχνὰ λόγος για τὸν ἐλεύθερο χρόνο που ἑξασφαλίζει ἕνα ἐπάγγελμα στον ἀνθρωπο. Ἐπειδή, πράγματι, ὁ ἐλεύθερος χρόνος εἲναι ἀπαραίτητος για τὸ σύγχρονο ἀνθρωπο, ἔσεις ἀναλάβετε να παρουσιάσετε τὸ θέμα τῆς μελλοντικὴς προοπτικῆς για τὸν ἐλεύθερο χρόνο καὶ τὴν ἀξιοποιήσή του.

Ἀξιότιμοι κύριοι καθηγητές,
Ἀγαπητοὶ συμμαθητές,
Κυρίες καὶ κύριοι,
Στῇ σημερινὴ ἐποχή που εἲναι μία ἐποχή, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται για τὸν τεχνοκρατικὸ πολιτισμὸ καὶ ἡ τεχνολογία ἀναπτύσσεται μὲ ταχύτατους ῥυθμούς, ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη για περισσότερο ἐλεύθερο χρόνο ὅπου θὰ εἲναι πλήρως ἁπαλλαγμένος ἀπὸ ἐπαγγελματίες ἢ ἅλλου εἴδους ὑποχρεώσεις καὶ θὰ μπορεῖ να τὸν ἀξιοποιήσει σύμφωνα μὲ τὴν προσωπικὴ τοῦ βουλήσῃ καὶ τὶς ἐπιθυμίες τοῦ.

Ἀρχικὰ ὁ ἐλεύθερος χρόνος, ὅμως, μπορεῖ ἂν περιοριστεῖ ἂν ὁ τρόπος ζωῆς καὶ οἱ δομὲς τῆς κοινωνίας ἀναγκάζουν τὸν ἀνθρωπο σὲ ὁρισμένες ἀναγκαῖες ἐνέργειες ὅπως τὸ να ἐργάζεται ἄκομα καὶ στον ἐλεύθερό του χρόνο. Ὑπὸ αὐτὸ τὸ δεδομένο τὰ ἄτομα δεν ἔχουν προσωπικὴ ζωὴ καὶ δεν ἔχουν τὴν δυνατότητα να ἀξιοποιήσουν τὸν ἐλεύθερο χρόνο τοὺς δημιουργικά, οὔτε μποροὺν να ψυχαγωγηθοὺν σωστὰ για τὴν προσωπικὴ τοὺς εὐχαρίστηση καὶ ἄρα να ὁδηγηθοὺν στην ψυχικὴ πληρότητα.

Ἐπίσης ὁ ἐλεύθερος χρόνος τις περισσότερες φορὲς σπαταλάτε ἄσκοπα. Συνήθως οἱ ἄνθρωποι παρακολουθοῦν τηλεόραση μὲ τις ὦρες. Παρακολουθοῦν διαφορες ἀνούσιες ἐκπομπὲς καὶ ταινίες. Ἔτσι αὐτὸν τὸν ἐλάχιστο χρόνο που ἔχουν στῇ διαθεσὴ τοὺς δεν τὸν ἀξιοποιοῦν δημιουργικὰ ἀλλὰ ἀντίθετα τὸν σπαταλοὺν χωρὶς νόημα. Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ἐκπομπές που προβάλλονται στῇ τηλεόραση εἲναι εἴτε κουτσομπολίστικα προγράμματα εἴτε ἅλλου εἴδους ἄχρηστα θέματα. Οἱ ἄνθρωποι δηλαδὴ καὶ χάνουν τὸν ἐλεύθερο χρόνο τοὺς μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο καὶ δεν τοὺς μένει τελικὰ κάτι οὐσιαστικό.

Ἐπιπλέον, ὁ ἄνθρωπος σήμερα ἔχει περισσότερο θεωρητικά, ἐλεύθερο χρόνο σὲ σχέση μὲ τὸ παρελθόν. Αὐτὸ ἀποσκοπεῖ στο ὅτι μείωσε μὲ τὴν τεχνολογικὴ πρόοδο καὶ τὸν αὐτοματισμὸ τὸ χρόνο ἀπασχόλησής του. Οἱ ἀποστάσεις που διανύει ἔχουν ἐκμηδενιστεῖ μὲ τὴν τελειοποίηση τῶν μέσων μαζικὴς μεταφοράς. Μὲ τοὺς ἀγῶνές που γίνονται σὲ παγκόσμιο ἐπιπεδο κατέκτησε τὴν ὀκτάωρη ἐργασία καὶ βελτίωσε τὸ βιοτικὸ ἐπιπεδο στους χώρους ἐργασίας. Ἐπίσης για να ἀποφύγει τις μαζικὲς ἀπολύσεις καὶ τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν ἀνέργων αὐξάνει τὸν ἐλεύθερο χρόνο τῶν ἐργαζομένων καὶ αὐτὸ εἲναι σημαντικὸ για τῇ ζωῇ τῶν ἀνθρώπων.

Παράλληλα μία βασικὴ προϋπόθεση ἀξιοποιήσῃς τοῦ ἐλευθέρου χρόνου εἲναι οἱ πρακτικοὶ τρόποι ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν καὶ τὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα μπορεῖ να εἲναι σχετικὰ μὲ τὸ περιβάλλον σὲ σχέση μὲ τὴν οἰκολογικὴ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπίσης, μπορεῖ να εἲναι πράγματα σχετικὰ μὲ τὶς πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις οἱ ὁποῖες ἀναμφίβολα προσφέρουν σωστὴ ψυχαγώγηση καὶ ἄρα δημιουργικὴ ἀξιοποιήσῃ τοῦ ἐλευθέρου χρόνου.

Ἐπιπρόσθετα σημαντικὴ εἲναι καὶ ἡ ἀναθέρμανση τῆς ψυχικῆς ἐπικοινωνίας τῶν ἀνθρώπων, μὲ βάσῃ τὸν εἰλικρινῆ διαλογο, τὴν ἀμεσότητα καὶ τὴν προσέγγιση τοῦ ψυχισμοὺ τῶν ἄλλων. Εἲναι σημαντικὸ οἱ ἄνθρωποι στον ἐλεύθερο τοὺς χρόνο να πραγματοποιοὺν ἐποικοδομητικοὺς διαλόγους μὲ τοὺς συνανθρώπους τοὺς καὶ ἔτσι να καλλιεργοὺν σωστὲς προσωπικότητες, οἱ ὁποῖες θὰ ἔχουν τῇ δυνατότητα να ἐπιλύουν διάφορα προβλήματα τοὺς μέσω τοῦ διαλόγου.
Μὲ αὐτὸ τὸ δεδομένο ὁ ἐλεύθερος χρόνος συμβαλεῖ στην δημιουργία εἰλικρινῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν ἀτόμων.

Τέλος οἱ ἄνθρωποι μέσω τοῦ ἐλευθέρου χρόνου τοὺς διαθέτουν τὴν δυνατότητα να διερευνήσουν τις κλίσεις τούς, τὰ ἐνδιαφέροντα τοὺς ἔτσι ὥστε να στραφοὺν σὲ ἀναλογες δραστηριότητες οἱ ὁποῖες θὰ τοὺς κανοῦν να νιώσουν ψυχικὴ ὁλοκληρώσῃ, πληρότητα καὶ εὐτυχία. Τὰ ἄτομα δηλαδὴ θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα να στραφοὺν σὲ δραστηριότητες πολιτιστικές, ἀθλητικές, καλλιτεχνικὲς οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν δημιουργικοὺς τρόπους ἀξιοποιήσῃς τοὺς ἐλευθέρου τοὺς χρόνου.

Γίνεται, λοιπόν, ἀντιληπτὴ ἀπὸ ὅλους μας ἡ σημαντικότητα τοῦ ἐλευθέρου χρόνου για τὸν σύγχρονο ἀνθρωπο, ὁ ὁποῖος λόγω τοῦ φόρτου τῆς ἐργασίας τοῦ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τῇ σωστῇ ἀξιοποιήσῃ τοῦ ἐλευθέρου τοῦ χρόνου, ὥστε να ξεχνιέται ἀπὸ τὰ προβλήματα τῆς δουλείας τοῦ καὶ τῆς καθημερινότητας τοῦ καὶ να νιώθει ὅτι διαθέτει χρόνο καὶ για τὴν προσωπικὴ τοῦ εὐτυχία.

Σᾶς εὐχαριστῶ που μὲ ἀκούσατε.
 
 

 
 
Δεῖτε καί ἐσεῖς τήν γνώμη σᾶς ἐδῶ. Χρησιμοποιῆστε τή φόρμα ἐπικοινωνίας τῆς ἰστοσελίδας μας καί ἀποστείλατε τό ἄρθρο σας, τό ὁποῖο ἐμεῖς θά ἀναλάβουμε νά τό δημοσιεύσουμε σέ αὐτήν.