Μαρία Ἰωάννου Θεοδωρακάκου. Μαθήτρια Γ" τάξεως Λυκείου Μολάων, 2009-10
Μαρία Ἰωάννου Θεοδωρακάκου (31/08/09)
 
Θέμα 1ον
Σὲ πολιτιστικὴ ἐκδήλωσή που πραγματοποιείται στο πνευματικὸ κέντρο τοῦ δήμου σᾶς για τῇ Παγκόσμιᾳ ἡμέρᾳ τοῦ Παιδίου συζητείται τὸ θέμα τῆς αὐξήσῃς τῆς ἐγκληματικότητας καὶ ἐπιθετικότητας στις μέρες μας. Ὑποθέστε ὅτι παρουσιάζεται μία ὁμιλία σχολιάζοντας καὶ ἀναλύοντας τὸ θέμα. Τὶ θὰ λέγατε; Να τονίσετε τὴν ἐπιδράση τῶν ΜΜΕ.

Κυρίες καὶ κύριοι,
Μὲ ἀφορμὴ τὴν σημερινὴ ἐκδήλωση για τὴν Παγκόσμια ἡμέρα τοῦ Παιδίου εἲναι ἀπαραίτητο να γίνει λόγος σ΄ ἕνα σοβαρὸ καὶ δυσεπίλυτο πρόβλημά που ταλανίζει τὴν ἐποχὴ μας, τὸ ὁποῖο εἲναι ἡ αὐξήσῃ τῆς παιδικῆς ἐγκληματικότητας καὶ ἐπιθετικότητας.

Πρώτα – πρώτα, σημαντικὸ ῥόλο στῇ διαμόρφωση τῆς προσωπικότητας τῶν νέων διαδραματίζουν οἱ φορεῖς κοινωνικοποίησης καὶ ἰδιαίτερα τὰ Μέσα Μαζικὴς Ἐνημέρωσης, προβάλλοντας προτυπα βίας καὶ ἐγκληματικότητας. Οἱ νέοι ταυτίζονται μὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ προτυπα καὶ προβαίνουν σὲ βίαιες καὶ ἐγκληματικὲς πράξεις. Ἡ νόθα ψυχαγωγία που προωθοῦν τὰ Μέσα Μαζικὴς Ἐνημέρωσης ἀπομακρύνει τὰ ἄτομα ἀπὸ ὑγιῆ προτυπα. Μαζοποιεῖ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἀποβλακώνει, μὴ ἐπιτρέποντας τοὺς να ἀσκοῦν κριτικὴ καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο να ἐπιλέγουν ἐλεύθερα τῇ συμπεριφορᾷ τὴν ὁποία θὰ πρέπει να ἔχουν.

Ἰδιαίτερα σημαντικὸ καθίσταται τὸ γεγονός πως ἡ ὑπάρξῃ βίας καὶ ἐγκληματικότητας καθιστᾲ ἀδυνάτη τὴν ὁμαλὴ συνυπάρξῃ τῶν μελῶν μιᾶς κοινωνίας, μὲ ἀποτέλεσμα να μὴν ὑπάρχει πρόοδος καὶ ἀναπτυξη σὲ διαφόρους τομεῖς τῆς. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς πλήττει καὶ τὸ μορφωτικὸ ἐπιπεδο τῆς χώρας. Παρβιάζονται τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸ ἄτομο ὁδηγείται σὲ ἑξαθλίωση τῆς προσωπικότητάς του.

Ἐπιπλέον, ἀξιοσημείωτο ἀποτελεῖ τὸ ὅτι σήμερα οἱ ἄνθρωποι δεν ἔχουν μάθει να ἀλληλοσυνεργάζονται στην καθημερινότητα τούς. Προκαλοῦνται πολλὲς συγκρούσεις μεταξὺ τοὺς γιατὶ ὁ καθενὰς προσπαθεῖ για τὸ προσωπικὸ τοῦ ὄφελος καὶ ἔρχονται ἀντιμέτωποι. Ὁ καθενὰς βλέπει τὸν ἄλλο ὡς ἀντιπαλο καὶ φτάνει πολλὲς φορὲς σὲ βίαιες ἐνέργειες ἐναντίον τοῦ. Αὐτὸ τὸν ὁδηγεῖ σὲ συχνὲς συγκρούσεις μὲ τοὺς γύρω τοῦ καὶ στην καταφυγὴ στῇ μοναχικότητα στην καθημερινότητά του.

Ἐπιπρόσθετα, ἡ οἰκογένεια, ὁ κυριότερος φορέας κοινωνικοποίηση, πολλὲς φορὲς ὠθεῖ τὰ νεαρὰ ἄτομα στῇ διαμ΄ῥοφωση βίαιης συμπεριφορὰς ἀπέναντι στους ἄλλους. Αὐτὸ συμβαίνει διότι πολλὲς φορὲς προβάλλει στο παιδὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἐντίμου που κερδίζει μέσα ἀπὸ τὸ μόχθο, ὅτι θέλει καὶ τὴν αὐτοθυσία τοῦ καὶ δεν προβαλεῖ καὶ τὴν ἀληθινὴ εἰκόνα. Ὑπὸ αὐτὸ τὸ δεδομένο τὸ παιδὶ βγαίνοντας στην κοινωνίᾳ καὶ βλέποντας τοὺς ἀνθρώπους να δολοπλοκοὺν για να ἔχουν κάποιο προσωπικὸ ὄφελος, δρᾲ βίαια ἀπέναντι τοὺς καὶ νιώθει μῖσος.

Τέλος, παρατηρεῖται ὅτι μεγάλο ποσοστὸ βίας καὶ ἐπιθετικότητας ἐμφανίζεται σὲ ἄτομά που ζοὺν στην πόλη καὶ δεν ἔχουν ἐπαφὴ μὲ τὴν φύσῃ. Αὐτὸ συμβαίνει ἐπειδὴ στην πόλη κυριαρχοὺν γρήγοροι ῥυθμοί που ἀποκτοὺν τὴν συνεχῆ ἐγρήγορση τῶν ἀνθρώπων, δημιουργώντας ἐντάσεις καὶ προβλήματα μὲ τοὺς γύρω. Ἀπ΄ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὅταν τὰ ἄτομα βρίσκονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν φύσῃ ἠρεμοὺν καὶ δεν διακατέχονται ἀπὸ ἐντάσεις που ὁδηγοὺν σὲ βίαιες καὶ ἐπιθετικὲς συμπεριφορές.

Ἀπαραίτητο λοιπόν, θὰ ἤταν να σταματήσουν τὰ Μέσα Μαζικὴς Ἐνημέρωσης να προβαλοῦν τὰ προτυπα κακῆς συμπεριφορᾶς, μέσω τῆς Ἐκπαίδευσης να καλλιεργούνται ὑγιεῖς συμπεριφορὲς μὲ στόχο να ἔχουν οἱ νέοι τὴν δυνατότητα να ὀραματίζονται ἕνα καλύτερο μέλλον.

Ἐπιπρόσθετα ἡ οἰκογένεια, ἡ ὁποία εἲναι ὁ κυριότερος φορέας κοινωνικοποίησης πολλὲς φορὲς ὠθεῖ τὰ νεαρὰ μέλη τῆς, στῇ διαμόρφωση βίαιης συμπεριφορᾶς ἀπέναντι στους ἄλλους. Αὐτὸ συμβαίνει διότι πολλὲς φορὲς προβάλλει στο παιδὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐντίμου ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος μέσα ἀπὸ τὸ μόχθο καὶ τὴν αὐτοθυσία τοῦ κερδίζει αὐτό που ἐπιθυμεῖ, ἐνῶ παράλληλα δεν προβάλλει καὶ τὴν ἄλλη εἰκόνα ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος δολοπλοκώντας προσδοκάει να πραγματώσει τις ἐπιθυμίες τοῦ. Ὑπὸ αὐτὸ τὸ δεδομένο τὸ παιδὶ βγαίνοντας στην κοινωνίᾳ καὶ ἀντικρίζοντας ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι μέσω ἀνεντίμων πράξεων κερδίζουν αὐτό που ἐπιθυμοῦν, δρᾲ βίαια ἀπέναντι τοὺς καὶ ἀναπτύσσει συναισθήματα μίσους γι΄ αὐτούς.
Σᾶς εὐχαριστῶ για τὴν προσοχὴ σᾶς
************************
 
Θέμα 2ον
Παρὰ τῇ γενικότερη ἄνοδο τοῦ βιοτικοὺ καὶ πνευματικοῦ ἐπιπέδου σήμερα ἐμφανίζεται τὸ φαινόμενο τῆς πολλαπλὴς καὶ ποικίλης παραβίασης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ποία κατὰ τὴν γνώμη σᾶς πρέπει να εἲναι ἡ στάση τῶν νέων ἀπέναντι στην κάθε μορφὴ ἡγεσίας, ἀλλὰ καὶ τῶν Διεθνὼν Ὀργανώσεων καὶ Ὀργανισμών, ὥστε να περιοριστεῖ ἢ καὶ να ἐκλείψει τὸ σοβαρὸ καὶ πολυδιάστατο αὐτὸ πρόβλημα;

Κυρίες καὶ κύριοι Σύνεδροι,
Στῇ σημερινὴ ἐποχή, παρὰ τῇ γενικότερη ἄνοδο τοῦ βιοτικοὺ καὶ πνευματικοῦ ἐπιπέδου, ἐμφανίζεται τὸ φαινόμενο τῆς παραβίασης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἀποτελεῖ ἕνα σοβαρὸ καὶ δυσεπίλυτο πρόβλημα, τὸ ὁποῖο ταλανίζει τὴν ἐποχὴ μας.

Σημαντικὸ ῥόλο στην μειώσῃ τοῦ φαινομένου τῆς παραβίασης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μποροὺν να διαδραματίσουν οἱ Διεθνεὶς Ὀργανώσεις καὶ Ὀργανισμοὶ ὅπως ἡ Green Peace, ἡ Διεθνὴς Ἀμνηστεία, ἡ UNICEF, ἡ UNESCO καὶ ὁ ΟΗΕ. Μέσω τοῦ ἔργου τούς, τὸ ὁποῖο δεν ἀποσκοπεῖ σὲ κάποιο χρηματικὸ ὄφελος, μποροὺν να προσφέρουν βοήθεια στους ἀνθρώπους καὶ να ὑπερασπιστοὺν τὰ δικαιώματα τούς.

Ἀρχικά, ὀφείλουν ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοὺς να εὐαισθητοποιοὺν τὴν παγκόσμια κοινὴ γνώμη. Σημαντικὸ θὰ εἲναι να ἐνημερώνουν τὸν κόσμο για τὴν καταστάσῃ στην ὁποίᾳ βρίσκονται ἄνθρωποί που ἔχουν πραγματικὰ ἀνάγκη, μὲ σκοπὸ να τοὺς ἐνεργοποιήσουν για να βοηθήσουν μὲ ὁποῖον τρόπο εἲναι δυνατόν, συνανθρώπους τούς που τοὺς χρειάζονται. Αὐτὸ θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα, οἱ ἄνθρωποι να ἔρχονται πιὸ κοντὰ καὶ να μάθουν να σέβονται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν ἄλλων.

Ἔπειτα, σὲ καμία περιπτωση δεν θὰ πρέπει να ὑποκύπτουν σὲ πολιτικὰ ἢ στρατιωτικὰ συμφέροντα. Δεν πρέπει δηλαδὴ να γίνονται ἕρμαια διαφόρων πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν παραγόντων που ἀποσκοποῦν σὲ χρηματικὰ ὀφέλῃ. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐφόσον εἲναι ὀργανώσεις καὶ ὀργανισμοί, ἁπαλλαγμένοι ἀπὸ τέτοιου εἴδους συμφέροντα θὰ ἀφοσιώνονται ἀμερόληπτα στο ἔργο τούς, στο να ἐκλείψει ἢ ἔστω να περιοριστεῖ τὸ σοβαρὸ πρόβλημα τῆς παραβίασης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ἀπαραίτητο εἲναι ἐπίσης να ὀργανώνουν ἐκστρατεῖες ὑπὲρ τοῦ σεβασμοὺ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, σὲ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου. Ὑπὸ αὐτὸ τὸ δεδομένο ἄνθρωποι ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα να ἐνημερώνονται καλύτερα γι΄ αὐτὸ τὸ σοβαρὸ θέμα. Θὰ μποροὺν να κατανοήσουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ ἔρθουν πιὸ κοντὰ μὲ τοὺς γύρω τοὺς καὶ ὅλοι ἐνωμένοι να προσπαθοὺν για τὸ καλύτερο. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ συνυπάρχουν εἰρηνικὰ καὶ θὰ ἀλληλοβοηθοῦνται χωρὶς να προσπαθοὺν για τὸ δικὸ τοὺς προσωπικὸ ὄφελος ἀπὸ τὸ κακὸ τοὺς διπλανοῦ τούς.

Ἀπ΄ τὴν ἄλλη πλευρὰ καὶ οἱ νέοι εἲναι αὐτοί που θὰ πρέπει να ἐνεργοποιηθοὺν καὶ να πάρουν κάποια μέτρα ἀπέναντι σὲ κάθε μορφὴ ἡγεσίας ἀλλὰ καὶ γενικότερα. Ὀφείλουν, λοιπὸν να ἀποτελέσουν τοὺς θασιῶτες τῆς εἰρήνης καὶ να ἀγωνίζονται καθημερινὰ για τὴν ἐδραίωση τῆς. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο μέσω τῆς προστασίας τῆς εἰρήνης θὰ ἑξασφαλίσουν καὶ τὸ σεβασμὸ πρὸς τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Ἐπιπρόσθετα, μὲ τὸν ζῆλο καὶ τὸν ἐνθουσιασμό που διέπει τοὺς νέους, μποροὺν να ἀναλώσουν τὸ περισσιο φορτίο τῆς ζωτικότητας τούς, σὲ ἔναν ἀγῶνα για τὸν ἴδιο τὸν ἀνθρωπο καὶ τῇ ζωῇ. Ἀμφισβητώντας τὴν ὑποκρισία, τὰ μεγάλα συμφέροντα καὶ τὰ κακῶς κείμενα αὐτοῦ τοῦ κόσμου μποροὺν να ἀποκτήσουν ἕνα ποιοτικότερο μέλλον ἀπ΄ αὐτούς που ἔχουν τὶς τύχες τῶν λαῶν στα χέρια τούς.
 
Τέλος, οἱ νέοι ὡς πιὸ προοδευτικοὶ καὶ πιὸ εὐαίσθητοι δέκτες μηνυμάτων ἔχουν χρέος να ἀντιστέκονται στην ὁποία προπαγάνδα καὶ να προστατεύουν τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς κοινωνίας ἀπὸ τέτοιους κινδύνους. Αὐτὸ θὰ ἔχει ὡς θετικὸ ἀποτέλεσμα να ὑπάρχει εἰρήνη στον κόσμο καὶ να προστατεύονται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ὅλων.

Καθίσταται, λοιπόν, ἀπαραίτητο οἱ νέοι σὲ συνεργασία μὲ τις Διεθνεὶς Ὀργανώσεις καὶ Ὀργανισμοὺς καὶ μὲ ἄλλους ἀπαραίτητους φορεῖς, να ἀγωνίζονται καθημερινὰ για τὰ δικαιώματα τῶν συνανθρώπων τοὺς καὶ τὰ δικὰ τούς, ὥστε να μποροὺν να ὀραματιστοὺν ἕνα καλύτερο μέλλον.
Σᾶς εὐχαριστῶ για τὴν προσοχὴ σᾶς
************************
 
Παραλληλο Κείμενο:
«Σημερινοὶ Πολίτες: Πολίτες μὴ νομοταγεὶς»

Θέμα 3ον

Στο κείμενό που σᾶς δόθηκε παρουσιάζονται παράγοντες καὶ αἴτιά που ἐξωθοῦν συχνὰ τοὺς πολίτες σὲ ἄνομη – ἀντικοινωνικὴ συμπεριφορὰ καὶ στάσῃ. Σᾶς ζητεῖται να παρουσιάσετε τέτοια φαινόμενα καὶ δεδομένα που καταδεικνύουν ἔλλειψη εὐαισθησίας καὶ συλλογικὴ παραβιάσῃ τῶν γραπτῶν κανόνων δικαίου. Μὲ ἐπιχειρήματα καὶ τεκμήρια (παραδείγματα, γεγονότα, ἀντικειμενικὲς ἀλήθειες, ἀποτελέσματα μελέτης καὶ ἐρευνᾷς), να δείξετε τοὺς κινδύνους που ἐγκυμονεῖ ἢ ἐπιφέρει μία τέτοια καταστάσῃ για τὴν κοινωνικὴ συνοχή, εὐρυθμία καὶ γενικότερα για τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς μας (ὁμιλία στο δῆμο μας).

Ἀγαπητοὶ συνδημότες
Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι παρ΄ ὅλα τὰ σπουδαῖα βήματά που ἔχει κάνει ἡ ἀνθρωπότητα, τὸ φαινόμενο τῆς ἀντικοινωνικῆς ἔκνομης συμπεριφορᾶς ἀποτελεῖ μεῖζον πρόβλημα τῆς κοινωνίας μας. Ἡ τηρήσῃ τῶν νόμων εἲναι συνειδητὴ διαδικασία, προϋποθέτει ἀνθρώπους μὲ ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης, ἀρετή που συχνὰ ἐκλείπει ἀπὸ τὰ σύγχρονα ἄτομα.

Φαινόμενα ἀντικοινωνικῆς – ἀνόμης συμπεριφορᾶς εἲναι οἱ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες, οἱ ἔνοπλες ληστεῖες, τὰ ναρκωτικά, ἡ βία καὶ ἡ ἐγκληματικότητά που κυριαρχεῖ στην ἐποχὴ μας. Ὅλα αὐτὰ πλήττουν τὴν κοινωνία καὶ ὑποβαθμίζουν τὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ἀποτελοῦν καταστάσεις ἀντικοινωνικὲς καὶ βάρβαρες, δείγματα ἀνθρώπων ἀπολίτιστων.

Ἐπίσης ἄλλα τέτοιου εἴδους φαινόμενα συμπεριφορὰς εἲναι τὰ παρασιτικὰ ἐπαγγέλματα, ἡ φοροδιαφυγή, ἡ παραβιάσῃ τῶν ἀνθρωπίνω δικαιωμάτων καὶ κα΄τὶ πολὺ σημαντικό που εἲναι ὅτι τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ περισσότεροι πολίτες ἀσελγοὺν σὲ βάρος τῆς φύσῃς προκαλώντας ποικίλα προβλήματα στο φυσικὸ περιβάλλον.

Ἐπιπτώσεις τῶν καταστάσεων αὐτῶν εἲναι ἡ ὑπονόμευση τῆς προόδου τῆς ἀναπτυξης τῆς κοινωνίας καθὼς δεν συνυπάρχουν εἰρηνικὰ καὶ ἁρμονικὰ οἱ ἄνθρωποι σ΄ αὐτήν. Παρατηρεῖται ὀπισθοδρόμηση καὶ οἰκονομικὴ τελμάτωση, γεγονός που χαρακτηρίζει μία κοινωνία ὅπου κυριαρχεῖ ἡ ὑπανάπτυξη καὶ ἡ ὑπάρξῃ διαφόρων προβλημάτων. Τέτοιου εἴδους κοινωνίες εἲναι καταδικασμένες στον ἀπομονωτισμὸ καὶ τὴν ἐσωστρέφεια.

Ἔπειτα, ὑπάρχει σοβαρὸς κίνδυνος να μετατραπεῖ ἡ ἴδια ἡ κοινωνία σὲ ζούγκλα. Αὐτὸ θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τῇ διαταραχῇ τῶν σχέσεων τῶν πολιτῶν μεταξὺ τούς, ἀλλὰ καὶ τὶς σχέσεις τῶν πολιτῶν μὲ τὸ κράτος. Σὲ μία τέτοια κοινωνία κυριαρχεῖ ὁ φανατισμός, οἱ ῥατσιστικὲς ἀντιλήψεις καὶ ἡ ἀναξιοκρατία. Ὑπὸ αὐτὰ τὰ δεδομένα μεγαλώνει ἀκόμη περισσότερο τὸ χάσμα μεταξὺ τῶν πλουσίων καὶ τῶν φτωχὼν κα ἐπικρατεῖ ἕνα κλίμα διαμάχης καὶ ἐπιθετικότητας ἀνάμεσα τούς. ΜΕ αὐτὸν τὸν τρόπο δηλαδὴ ἐνισχύονται φαινόμενα κοινωνικῆς ἀδικίας.

Σημαντικὸ ἀποτελεῖ ἄκομα καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπονομεύεται ἡ δημοκρατία σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ μὲ ἀποτέλεσμα να παρατηρεῖται καταφορῇ παραβιάσῃ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ πολίτη. Οἱ ἀνθρωπο δεν σέβονται τοὺς συνανθρώπους τοὺς καὶ προβαίνουν συχνὰ σὲ πράξεις ἄδικες καὶ παρανομες πρὸς αὐτούς. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα να κυριαρχοὺν σχέσεις ἐντάσεως μεταξὺ τῶν ἀτόμων, βίας καὶ να ἀντιμετωπίζουν ὁ ἔνας τὸν ἄλλο ὡς ἐχθρό.

Ἐπιπρόσθετα, ἀξιοσημείωτο ἀποτελεῖ καὶ τὸ ὅτι μέσα ἀπὸ τὴν ἀντικοινωνικὴ συμπεριφορὰ τῶν ἀνθρώπων δημιουργοῦνται προβλήματα τεραστίων διαστάσεων στο περιβάλλον. Χαρακτηριστικὰ εἲναι ἡ τρῦπα τοῦ ὄζοντος καὶ τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου ὅπου ὁ πλανήτης κινδυνεύει στο μέλλον ἀπὸ αὐτά, τὰ ὁποῖα ἔχουν προκληθεῖ μέσω τῶν πράξεών του ἀνθρώπου. Τὰ ἄτομα φέρονται βάρβαρα στο περιβάλλον καὶ δεν σκέφτονται τὸ μέλλον τὸ δικὸ τοὺς ἀλλὰ καὶ τῷ ἑπομένων γενιών. Αὐτὸ ἔχει ὡς συνέπεια να πράττουν ἀσυλλόγιστα εἰς βάρος τοὺς περιβάλλοντος.

Τέλος, ἐξαιτίας αὐτῶν τῶν φαινομένων πλήττονται καὶ οἱ σχέσεις καὶ ἡ εἰκόνα τῆς χώρας μας σὲ ἄλλες χῶρες. Μὲ αὐτὸ τὸ δεδομένο πλήττεται ἔμμεσα καὶ ἡ οἰκονομία τῆς χώρας. Καθὼς οἱ τουρίστες ἀποτελοῦν ἕνα σημαντικὸ κόμματι τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας, βλέποντας τέτοιου εἴδους παραβατικὲς συμπεριφορές, θεωροῦν πως ἀπειλοῦνται καὶ οἱ ἴδιοι ὡς πρὸς τὴν σωματικὴ τοὺς ἀκεραιότητα.

Γίνεται ἀντιληπτή, λοιπόν, ἀπὸ ὅλους ἡ σημαντότητα τῆς σωστῆς κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς ὅλων μας για μία εὐνομούμενη καὶ ἰσοῤῥοπημένη κοινωνία. Εἲναι ἀπαραίτητο γι΄ αὐτὸ τὸ λόγο να ἐνεργοποιηθοὺν ὅλοι οἱ ἀπαραίτητοι φορεῖς για να ὀραματιστοῦμε μία καλύτερη κοινωνία καὶ συνεπὼς ἕνα λαμπρότερο μέλλον.
 
 

 
 
Δεῖτε καί ἐσεῖς τήν γνώμη σᾶς ἐδῶ. Χρησιμοποιῆστε τή φόρμα ἐπικοινωνίας τῆς ἰστοσελίδας μας καί ἀποστείλατε τό ἄρθρο σας, τό ὁποῖο ἐμεῖς θά ἀναλάβουμε νά τό δημοσιεύσουμε σέ αὐτήν.