Ὁ κ. Γιῶργος Ἀνδ. Παπανδρέου ἐνώπιον τῆς Ἱστορίας!ΕΠΙ ΞΥΡΟΥ ΑΚΜΗΣ
Ὁ κ. Γιῶργος Ἀνδ. Παπανδρέου ἐνώπιον τῆς Ἱστορίας!

 
Τοῦ Ἠλία Ἰωάν. Καβαλλιέρου
 
ΕΑΝ ἡ Ἑλλὰς ἡττηθῇ εἰς τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας τοῦ Κρατιδίου τῶν Σκοπιῶν, αὐτὴ ἡ ἧττα, θὰ ἀποτελέσῃ τὴν ἀπαρχὴ ΠΟΛΛΩΝ ΗΤΤΩΝ καὶ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΜΦΟΡΩΝ διὰ τὸν Ἑλληνισμόν! ΕΑΝ οἱ Εὐρωπαίοι ἑταῖροι μας, NATO-φονιάδες καὶ EURO-πίθηκοι, κατορθώσουν να ἐντάξουν τὰ Σκοπιὰ ὡς πλῆρες Μέλος εἰς τὴν «Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν», χωρὶς να ἐπιλυθεῖ τὸ θέμα ὀνομασία τό... «ντόμινο» ἡττῶν τὸ ὁποῖον θὰ ἀκολουθήσει θὰ καλύψει καὶ πᾶν ὅ,τι μας χωρίζει μὲ τὸν προαιώνιον ἐξ Ἀνατολῶν Ἐχθρόν! Ἡ Τουρκία ἐλλοχεύει καὶ ἀνὰ πᾶσαν στιγμήν... συμπαρίσταται εἰς τοὺς ἐπιγόνους τοῦ Κίρο Γκλιγκόρωφ!

ΕΔΩ, ἐπιβάλλεται να ἐπισημανθεῖ ὅτι ὁ Μεγαλύτερος Ἀνθέλλην ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὕστερα ἀπὸ τὸν Μεττερνιχ, ὁ διαβοητὸς Χένρυ Κίσσινγκερ, πρὸ πολλῶν ἐτῶν εἶχε δηλώσει ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἀπολυτο δίκιο εἰς τὸ πρόβλημα τὸ ὁποῖον τὴν χωρίζει μὲ τὰ Σκοπιά... Καὶ σᾶς τὸ δηλώνω ἐγὼ - εἶπε ὁ Κίσσινγκερ - ὁ ὁποῖος γνωρίζω Ἱστορία, οἱ ἄλλοι δεν γνωρίζουν... Τὸ ἀληθὲς εἲναι ὅτι ἅπαντες γνωρίζουν Ἱστορία... Τὸ ἀληθὲς εἲναι ὅτι ὅλοι αὐτοὶ δεν ἔχουν καμμίαν σχέσιν μὲ τὸ Δίκαιον καὶ τὴν Ἠθικήν!

Οἱ Βρεττανοὶ ΚΛΕΠΤΑΠΟΔΟΧΟΙ οἱ ὁποῖοι ἐπιμενοῦν να κρατοῦν, ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, τὰ Ἱερὰ Μνημεῖα τοῦ Παρθενῶνος, ὅταν ἀπεπειράθησαν να εἰσέλθουν εἰς τὴν - τότε - ΕΟΚ, ὡς... «Μεγάλη Βρεττανία», ΕΣΠΑΣΑΝ, κυριολεκτικώς, τὰ μούτρα τῶν διότι ὁ Μέγας Ντε Γκωλ καὶ οἱ ἐπιγόνοι τοῦ, ἐθύμισαν εἰς ἀπαντᾷς τοὺς Λαοὺς τοῦ πλανήτου καὶ τάς Κυβερνήσεις αὐτῶν τῶν Λαῶν ὅτι ἡ Βρεττάνη τμῆμα τῆς Γαλλίας «ἐκινδύνευε» ἐὰν θὰ εἶχε εἰς τὴν ἐκεῖθεν τῆς Μάγχης Νῆσον μίαν χώραν μὲ τὸ Ὄνομα «Μεγάλη Βρεττανία».

Τότε, οἱ ἐπιγόνοι τοῦ Πολιτικοῦ Ἀπατεῶνος Τσώρτσιλ ἔθεσαν τήν... οὐρὰν τῆς Ἀλβιόνος ὑπὸ τά... σκέλη καὶ εἰσήλθαν εἰς τὴν ΕΟΚ ὡς «Γιουνάιτεντ Κίνγκντομ» Ἠνωμένον Βασίλειον! Καὶ να λάβετε σοβαρῶς ὑπ' ὄψιν σᾶς φίλοι ἀναγνῶσται ὅτι τὸ Βρεττάνη δεν εἲναι ὅμοιον μὲ τὸ Βρεττανία!
ΟΜΩΣ ἡ Χώρα τοῦ Κλεμανσῶ καὶ τοῦ Ντε Γκωλ, ἐθωράκησεν τὰ νῶτα τῆς διότι γνωρίζει - ἡ Γαλλία - τί ἐστι Βρεττανικὸς Λέων! Καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα:

ΟΤΑΝ μία Μεγάλη Χώρα, ἡ πάλαι ποτὲ θαλασσοκράτειρα Ἀλβιών, ἐπισήμως ὀνομάζεται «Ἠνωμένον Βασίλειον», γιατὶ ἕνα κρατίδιο να δικαιοῦται να φέρει τὴν ὀνομασίαν τῆς Μακεδονίας; Ὅταν αὐτὰ τὰ χαμερπῆ καὶ βδελυρὰ ὑποκείμενα τῶν Σκοπιῶν λέγουν ὅτι ὁ Μέγας Στρατηλάτης Ἀλέξανδρος, ὁ υἱὸς τοῦ Φιλίππου καὶ τῆς Ὀλυμπιάδος, ἦτο... Σκοπιανός, ποῖος σοβαρὸς ἄνθρωπος δύναται να συνομιλῇ μετ' αὐτῶν;

Ὅταν αὐτὰ τὰ γελοῖα ἀσπαλακίδια δηλώνουν ὅτι ὁ μαθητὴς τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ ἀδελφὸς τῆς Θεσσαλονίκης ἦτο... Σκοπιανός, ποῖος ἐχέφρων ἄνθρωπος δύναται να συνομιλεῖ μαζὶ τούς; Μόνον παλιάνθρωποι καὶ ἀπατεῶνες δύνανται να τοὺς στηρίζουν καὶ να τοὺς ἀναγνωρίζουν! Καὶ διὰ να φθάσωμε εἰς τὸ διὰ ταῦτα!

Ἐὰν οἱ διάφοροι ΝΑΤΟ-φονιάδες καὶ EURO-πίθηκοι ἐπιμενοῦν εἰς τὴν πλαστογράφηση τῆς Ἱστορίας, ἡμεῖς ἐπιβάλλεται - ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ! - να πολεμήσωμεν μέχρις ἐσχάτων!

Καὶ - εὐτυχῶς! - ΔΕΝ εἴμεθα μόνοι! Ὁ Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας, ὁ Ἑλληνόψυχος -καὶ κατὰ τὸ ἥμισυ Μακεδὼν ἐκ Θεσσαλονίκης! - κ. Νικολὰ Σαρκοζύ, τάσσεται ὑπὲρ τοῦ Δικαίου! Καὶ δεν εἲναι μόνον ὁ Σαρκοζύ! Καὶ ἄλλοι ἡγέται χωρῶν ἀπὸ τοὺς 27 τῆς «Ε.Ε.», τάσσονται ὑπὲρ ἡμῶν! Τό τι θὰ πει ἡ Τουρκία δεν μας ἐνδιαφέρει!

Αὐτοί, οἱ Τουρκαλάδες, ἂς συμμαζέψουν τά του Οἴκου τῶν καὶ ἐὰν θέλουν καποίαν πρόοδον εἰς τάς συνομιλίας τῶν μὲ τὴν «Ε.Ε.», ἂς ἀνοίξουν λιμένας καὶ ἀεροδρόμια εἰς τὸ Κυπριακὸν Κράτος! Μία χώρα, ὅπως ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία κατέχει διὰ τῶν ὅπλων τὸ 38% τῶν ἐδαφῶν μιᾶς ἄλλης χώρας, τῆς ὁποίας δίχως τὴν ψῆφο ΔΕΝ δυναταὶ να ἐνταχθῇ εἰς τοὺς 27, τὶ μπορεῖ να ἐπιτυχῆ!

Ἡ νέα ὑπὸ τὸν Γεώργιον Παπανδρέου Κυβέρνησις τῆς ὁποίας ὁ Πρόεδρος εἲναι Παντοδύναμος μὲ 160 Βουλευτὰς - καὶ ἄλλους 140 τῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἐὰν οἱ περιστάσεις τὸ ἐπιβάλλουν! - καλεῖται να δώσει τὴν Μητέρα Ἁπασῶν τῶν Μαχῶν εἰς τὸ θέμα «Σκοπιά», ὅταν ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν μία ὁμὰς NATO-φονιάδων καὶ EURO-πιθήκων, θὰ ἀποπειραθῇ να ἀρχίσει ἡ «Ε.Ε.» συνομιλίας, αἱ ὁποῖαι θὰ ὁδηγοὺν τὰ Σκοπιὰ εἰς τὴν ἔνταξιν τῶν εἰς τοὺς 27! Ἡ Γραμμὴ τὴν ὁποίαν θὰ ἀκολουθήσει ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος καὶ ὡς Νῦν Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν - ἀλλὰ καὶ ὡς πρῴην ΥΠΕΞ - εἲναι ΜΙΑ!

ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ἀγαπητὲ Γιῶργο ἡ πορεία πρὸς τὴν ἐκ νέου χρῆσιν τοῦ Δικαιώματος τῆς Ἀρνησικυρίας (VETO). Ὁ τέως Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος, ὁ κ. Κώστας Καραμανλής, εἰς αὐτὸν τὸν τομέα, ἔλαβεν ΑΡΙΣΤΑ!

Εἰς τὸ Βουκουρέστι, ἤσκησεν VETO, καταφέρων ἰσχυρὸν κόλαφον εἰς καποίους ΝΑΤΟϊκούς καὶ - κυρίως - εἰς τὸν Ἀδόλφο Μπους καὶ τὴν Κοντολίζα Ῥάιχ! ΣΗΜΕΡΟΝ αἱ συνθῆκαι εἲναι ἀπείρως εὐνοϊκότερες!

Τὸν Ἀδόλφο τῶν ΗΠΑ διεδέχθη ὁ... Νομπελίστας Μπαρὰκ Ὀμπάμα καὶ - κυρίως - ἀλλάξαν κάπως νοοτροπία τὰ ἀφεντικὰ τῶν Μπους - Ὀμπάμα κάτω εἰς τὰ ὑπόγεια τοῦ Λάνγκλευ...
ΕΑΝ ἡ Ἑλλὰς δεν ἀπειλήσῃ, ΕΥΘΕΩΣ, ΝΑΤΟϊκούς καὶ Εὐρωπαίους, ἡ ὁμὰς τῶν EURO-πιθήκων θὰ ἐντάξῃ τὰ Σκοπιὰ σὰν FYROM εἰς τὴν «Ε.Ε.» καὶ συντόμως θὰ φύγει τὸ FYRO καὶ θὰ μείνει σκέτο τὸ Μ ποὺ σημαίνει Μακεδονία! Καὶ κάτι πρὸς τὸν 57χρονο Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος:

Κύριε Πρωθυπουργέ: Ὁ κ. Κων. Σημίτης ἤρχισεν τὴν πρωθυπουργικὴν τοῦ σταδιοδρομία μὲ ἐκεῖνο τὸ ἀπαράδεκτον «Εὐχαριστῶ πρὸς τὴν Κυβέρνησιν τῶν ΗΠΑ». ΥΜΕΙΣ ἀγαπητὲ Γιῶργο, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να ἀρχισετε τὴν Μάχην ἐπὶ διεθνοὺς ἐπιπέδου μὲ μίαν ΓΕΝΝΑΙΑΝ ἄσκησιν VETO πρὸς τοὺς Σκοπιανοὺς καὶ τὰ ἀφεντικὰ τῶν! ΤΕΛΟΣ, κ. Παπανδρέου, σοῦ θυμίζω ὅτι ἕνα μεγάλο τμῆμα τοῦ 44% δεν σὲ ψήφισε μόνον ἐπειδὴ εἶχες πρόγραμμα καὶ τιμίους συνεργάτες...

Σὲ ἐψήφισε, ἐπειδὴ πιστεύει ὅτι ἔνας Παπανδρέου - ὁ 3ος Παπανδρέου! - ὡς Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος δεν θὰ διαπράξῃ ΠΟΤΕ προδοσία κατὰ τοῦ Ἔθνους! ΤΟΝ ἀείμνηστον Γεώργιον Παπανδρέου τὸν ἐπολέμησαν καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ μέσω τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀσπαλάκων τούς, ἀλλὰ καὶ οἱ Κομμουνισταί... Τὸν Ἀνδρέα τὸν ἐπολέμησαν ΟΛΟΙ!

ΟΜΩΣ καὶ οἱ δύο πρόγονοι σοῦ εἴχαν μαζὶ τοὺς τὸν Λαὸν μας! Ἔναν Λαὸν ὅστις τοὺς ἔδωσεν 53 καὶ 48 τοῖς ἑκατὸ ἐν ἔτει 1964 καὶ 1981 ἀντιστοίχως!
Ἡ ἄσκησις τοῦ VETO ἀγαπητὲ Γιῶργο εἲναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ! Καὶ να θυμᾶσαι αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἔγραφα καὶ στον Κώστα Καραμανλὴ ὅταν συχνὰ ταξίδευε ἐκτὸς Ἑλλάδος...
Ἕνδεκα ἑκατομμύρια Ἕλληνες ἐντὸς τῆς Χώρας καὶ ἄλλοι τόσοι, παγκοσμίως, εἲναι μαζί... Ὁ Ἑλληνισμὸς δεν θὰ θέση τὴν ὑπογραφὴ τοῦ σὲ καμμίαν Βαρντάσκα μετατρέποντας τὴν σέ... «Μακεδονία».

ΕΑΝ σοῦ ἀσκήσουν ἀφόρητες πιέσεις να τοὺς καταγγείλεις ΔΗΜΟΣΙΩΣ!

Ἡ δήλωσις τοῦ Ἀνθέλληνος Κίσσινγκερ καὶ ἡ παρουσία τοῦ Ἐντίμου Νικολὰ Σαρκοζὺ εἲναι δύο ἀπὸ τὰ πολλὰ ὅπλα σου! ΕΑΝ ἠττηθοῦμε, διεθνώς, ἀπὸ τοὺς ἐπιγόνους τοῦ Γκλιγκόρωφ, τότε, οἱ Τούρκοι θὰ μας διαμελίσουν λίαν συντόμως!
 
 
Δεῖτε καί ἐσεῖς τήν γνώμη σᾶς ἐδῶ. Χρησιμοποιῆστε τή φόρμα ἐπικοινωνίας τῆς ἰστοσελίδας μας καί ἀποστείλατε τό ἄρθρο σας, τό ὁποῖο ἐμεῖς θά ἀναλάβουμε νά τό δημοσιεύσουμε σέ αὐτήν.